- Annonse -

Endret kjøremønster ved Sandmoen

Mesteparten av arbeidet med nye E6 vil i ukene fremover skje i området Klett og ved krysset Sandmoen/Hårstad

- Annonse -

Tirsdag startet arbeidet med å fjerne en halv million kubikkmeter masse fra Heimdalsmyra. I det aktuelle området er myrlaget 2 til 5 meter tykt.

Arbeidet med bygging av midlertidige veier ved Sandmoen og Hårstad er også godt i gang. I tillegg til ny rundkjøring ved Sandmoen-lokket skal det også anlegges ny gang- og sykkelvegbru over E6 nord for

Sandmoen. Det vil også bli bygget en ny midlertidig undergang for gående og syklende på Hårstad.

På Klett er arbeidet også godt i gang. I dette området knytter det seg imidlertid ekstra utfordringer knyttet til store forekomster av kvikkleire. I begynnelsen av mai starter arbeidet med kalk- og sementstabilisering. Et arbeid som vil være ett av de største i Norge i sitt slag.

Som et ledd i dette arbeidet vil også bekken Søra bli lagt om og hevet i terrenget

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: