- Annonse -

Hver fjerde som klager i byggesaker får medhold hos Fylkesmannen

Og det er vedtak om fortetting i eget nabolag folk i Trondheim klager mest på.

- Annonse -

Fylkesmannen i Trøndelag behandlet i fjor 335 klager på kommunale vedtak i bygge- og reguleringssaker. Av disse stod Trondheim for godt og vel halvparten av klagene.

-Sammenlignet med året før hadde vi en økning i antall klagesaker på mellom 10 og 15 prosent. Rundt 160 til 170 av disse var fra Trondheim.

Trond Flydal er seksjonsleder i kommunal justisavdeling hos Fylkesmannen i Trøndelag. Han forteller at det først og fremst er vedtak knyttet til fortetting det klages på.

-Det er en betydelig overvekt av klager på kommunale «ja»-vedtak. Det vil si saker hvor byggesakskontoret og bygningsrådet har godkjent tiltaket men hvor berørte naboer har påklaget vedtaket. Det klages i mindre grad på «nei»-vedtak. Dette da den aktuelle tiltakshaver ofte er avhengig av positivt svar på flere dispensasjonssøknader.

Og legger man tall fra Fylkesmannen til grunn kan det lønne seg å klage

-De siste årene har rundt hver fjerde klagesak fått medhold hos Fylkesmannen. Saken sendes da tilbake til kommunen for en eventuell ny behandling, forklarer Flydal

 

Disse klagesakene behandles denne uken:

Mange klagesaker er satt på sakskartet til morgendagens møte bygningsrådet.

Heimdalsvegen 114 

Tiltakshaver har fått tillatelse til å rive våningshus, men avslag på søknad om å sette opp ny bolig. I klagen er det blant annet gjort gjeldende at det vil være nødvendig med enten et nytt eller rehabilitert våningshus når neste generasjon skal bosette seg på gården med ektefelle og barn. Rådmannen har fremsatt en såkalt åpen innstilling i saken.

Kyvannsvegen 33

Tiltakshaver, Øystein Thommesen AS, har av Bygningsrådet fått godkjent søknad om å rive eksisterende bolig og garasje, samt oppføring av ny bolig og garasje. Fra klageberettigede naboer er det blant annet gjort gjeldende at byggeprosjektet vil medføre store ulemper, særlig med tanke på solforholdene.

Peder Kroghs veg 17

Tiltakshaver, Spark Studio AS, har fått innvilget søknad om boligbygg med 3 boenheter i rekke med tilhørende boder, parkeringsareal og uterom. Det ble gitt dispensasjon både når det gjelder byggenes plassering i forhold til regulerte veger og nabogrenser, antall våningshus per tomt, antall leiligheter i våningshus og beboelse over 2.etasje.

En rekke naboer har påklaget vedtaket.

Henrik Mathiesens 34

Tiltakshaver, Rojo Arkitekter AS, har fått godkjent søknad om oppføring av ny enebolig. Klageberettiget nabo mener blant annet at prosjektet vil virke skjemmende og ødeleggende på området, og at kommunen har gjort en saksbehandlingsfeil ved å godkjenne prosjektet uten at det foreligger uttale fra byantikvaren.

Rådmannen viser til at eiendommen er regulert til boligformål og kan videre ikke se at eiendommen ligger i noen hensynssone.

Konrad Dahls veg 3

Tiltakshaver, IEC-HUS AS, har fått godkjent søknad om riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av 2 nye tomannsboliger. Det er gitt dispensasjon på gesimshøyden, som vil være 9 meter.

Vestmarken Borettslag har klaget på vedtaket og mener prosjektet vil føre til naboulemper som tap av utsikt, økt innsyn og tap av sol. Videre heter det at området har vært som en byggeplass de siste årene, noe som i følge klager fører til utrygge skoleveier og farlige trafikksituasjoner.

O.J. Aalmos veg 25

Ansvarlig søker, Sivilarkitekt Knut Lillealtern, har fått godkjent søknad om påbygg med 1 etasje som gir de 6 eksisterende leilighetene en ny etasje.

Flere naboer har påklaget vedtaket. I klagene heter det blant annet at kommune har henvist til feil reguleringsplan og at prosjektet vil gi utfordringer med tanke på støy, trafikk og parkering i området.

Skjermvegen 25 A

Tiltakshaver, S.A.K AS, har fått godkjent søknad om oppføring av ny boenhet. Nabo sier at hverken nåværende eller tidligere eiere har mottatt nabovarsel til byggeprosjektet. I klagen heter det at prosjektet vil føre til verdiforringelse og lavere bruksverdi. Det er ifølge klager heller ikke utarbeidet et sol/skygge-diagram.

Sildråpevegen 20 E

Tiltakshaver ønsker å rive eksisterende inngangsparti og å oppføre nytt tilbygg mot vest. Søknaden betinger dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser. Byggesakskontoret har avslått søknaden. Tiltakshaver har påklaget vedtaket og viser til at det er innhentet samtykkeerklæring fra berørte naboer når det gjelder avstand til nabogrensa. Klager mener videre at kommunen ikke har gitt noen objektiv grunn for avslaget.

Sjømannsveien 24

Tiltakshaver, Jarlsborgveien AS, har søkt om tillatelse til oppføring av enebolig i tre etasjer med flatt tak. Kommunen har gitt igangsettingstillatelse. Tre naboer har klaget på vedtaket.

Sjømannsveien 24

Tiltakshaver, Jarlsborgveien AS, har fått innvilget søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig med garasje. IMMER advokat AS har på vegne av berørt nabo påklaget vedtaket. Det hevdes at det er gjort saksbehandlingsfeil og at vedtaket derfor er ugyldig og må oppheves.

Brit Grytbaks veg 22 A

Tiltakshaver, Steinan AS, har fått avslag på søknad om oppføring av 5 eneboliger med 3 etasjer i rekke forbundet med bod/carport. Preteor Advokat AS har på vegne av tiltakshaver påklaget vedtaket. Rådmannen bemerker i sin redegjørelse at det har vært
massive nabomerknader til tiltaket.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: