Har ikke gitt opp kampen om verkstedbygg på Klett

Kaller avslag på dispensasjonssøknaden “et urimelig inngrep i råderetten” og mener naboer tillegger bygget egenskaper som “ikke stemmer med virkeligheten“.

Av Anette Hagen 

Det er firmaet Johs. J. Sylteren AS som ønsker å bygge et kombinert administrasjons- og verkstedbygg på tomta ved siden av samfunnhuset på Klett.

I januar søkte PIR II AS på vegne av Johs. J. Sylteren AS om dispensasjon fra en rekke punkter i reguleringsplanen, blant annet byggehøyden. Byggesakskontoret vurderte at vilkårene for å gi dispensasjon var til stede og godkjente i søknaden.

Vedtaket ble påklaget av flere naboer som blant annet mente at et industribygg på 12 meter ville rasere mulighetene for å kunne utvikle Klett som et levende bygdesentrum.

Da saken var opp til politisk behandling i mai, gikk Bygningsrådets medlemmer i mot Rådmannens innstilling og tok naboenes klage til følge. I vedtaket ble det blant annet vist til at man hadde startet arbeidet med ny kommunedelplan for området.

Nå er dette vedtaket påklaget av Johs. J. Sylteren AS som påpeker at den tiltenkte virksomheten er i tråd med gjeldende reguleringsplan og kommuneplan.

I klagen heter det også at vedtaket innebærer en “urimelig båndlegging” av eiendommen som vil få uforholdsmessige store økonomiske konsekvenser.

Saken skal opp i Bygningsrådet tirsdag 28. august