- Annonse -

Foreslår å utrede tunnel på strekningen Ila-Trolla-Flakk

Rådmannen mener en eventuell utredning også bør inkludere muligheten for oppgradering og rassikring av eksisterende vei.

- Annonse -

Det er i forbindelse med årsbudsjettet for Miljøpakken at rådmannen foreslår at man følger Trøndelag Fylkeskommune, og ber om at det i 2020 settes av midler til et større forprosjekt for Fv. 707.

  • Tunnel på strekningen Ila-Trolla-Flakk
  • Oppgradering og rassikring av Fv. 707
  • Gang- og sykkelveg på strekningen Flakk-Klett

Prosjektet ligger ikke inne i Miljøpakkens langsiktige utbyggingsplan, men tanken er at planlegging kan inngå som grunnlag for senere revisjon av Miljøpakken dersom partene er enige om det.

I sitt saksfremlegg til bystyret støtter rådmannen tiltak som omhandler trafikksikkerhet, sykkel og gange på den aktuelle strekningen. Det påpekes imidlertid at en tunnel vil medføre store kostnader og gi forholdsvis lite bidrag til måloppnåelse i Miljøpakken.

Rådmannen anbefaler derfor at en utredning også bør inkludere muligheten for oppgradering og rassikring av den eksisterende veistrekningen.

Saken komme opp i bystyret torsdag 12. desember

-Ingen i Trolla tør å ta med barna på sykkeltur til byen

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: