Vurderer søksmål mot Trondheim kommune

PEAB ble i juni tildelt kontrakten for bygging av ny gang- og sykkelbru over Bjørndalen. Noen dager senere fikk selskapet beskjed om at det hele skulle avgjøres med loddtrekning. -Uvanlig at dette skjer, sier kommuneadvokat Lars Marius Heggberget.

- Annonse -

I november 2018 vedtok et enstemmig bystyre at det skulle bygges gang- og sykkelbru over Bjørndalen for å knytte bydelene Saupstad og Tiller tettere sammen.

Brua som har fått navnet «Saupstadbrua», vil bli 180 meter lang og ligge 30 meter over bakken.

I desember 2019 utlyste Trondheim kommune en anbudskonkurranse for totalentreprisen av brua og tilhørende sykkelfelt med fortau på begge sider av Bjørndalen. Estimert totalpris på prosjektet var beregnet til 80 millioner kroner.

Da fristen gikk ut i januar hadde 7 ulike tilbydere kommet med sitt tilbud. Fem av disse ble invitert til videre forhandlinger og en ny anbudsrunde.

De fem selskapene som gikk videre var AF Gruppen, Consto Anlegg Midt AS, Kruse Smith Entreprenør AS, PEAB Anlegg AS og Søbstad AS.

Tilbud

De fem selskapenes tilbud ble så vurdert etter fire ulike kriterier, hvor pris ble vektet 50%.

Det ble regnet ut en enkeltscore for hvert av kriteriene som til sammen skulle gi en totalscore som skulle være avgjørende for kontraktstildelingen.

Da både PEAB Anlegg AS og Kruse Smith Entreprenør AS kom ut med samme totalscore (9,4) valgte kommunen å se på scoren for tildelingskriteriet som var gitt høyest prosentvis vekt – nemlig pris.

Her hadde PEAB en delscore på 4,6 mens Kruse Smith oppnådde en delscore på 4,4. På bakgrunn av dette valgte kommunen den 23. juni å tildele PEAB kontrakten på totalentreprisen.

Vedtaket ble imidlertid påklaget av Kruse Smith som mente kommunen ikke hadde anledning til å legge scoren på et enkeltstående tildelingskriterie til grunn for tildelingen.

Dette da det på forhånd ikke var klargjort hva som skulle skje hvis to av tilbyderne kom ut med lik totalscore.

Trondheim kommune tok en ny vurdering av tildelingen og kom til at metoden som var benyttet for å beslutte valg av vinner var i strid med prinsippet om forutberegnelighet og at den derfor var ulovlig.

Trondheim kommune annullerte derfor den opprinnelige tildelingen, og inviterte PEAB og Kruse Smith til en loddtrekning. En loddtrekning som Kruse Smith vant.

Truer med rettssak

PEAB mener kommunen ikke kan gå tilbake på tildelingsbeslutningen av den 23. juni og sier gjennom sin advokat at annulleringen vil forfølges rettslig.

Dette ble gjort i et brev den 8. juli hvor det samtidig ble vist til tilsvarende saker som hadde blitt avgjort i lagmannsretten.

Bydelsnytt har vært i kontakt med advokat Britt Nergård hos SANDS Advokatfirma som sier man ikke ønsker å kommentere saken i media.

Saupstadbrua skal knyttes til eksisterende gang- og sykkelvegsystemer. Inkludert bruspennet på 180 meter vil anlegget få en samlet lengde på ca. 550 meter. Saupstad til venstre i bildet.

Trondheim kommune sendte sitt svar onsdag denne uken.

Her konkluderes det med at annullering av tildelingsbeslutningen og valget av loddtrekning var den mest riktige måte å håndtere anbudskonkurransen på.

Kommunen skriver videre at man har fulgt forskriften med de krav den stiller til gjennomføringen av en anbudskonkurranse med forhandling. Det poengteres også at måten loddtrekningen ble utført på var akseptert av begge parter som deltok.

PEAB påpeker at man ikke hadde noe annet valg enn å delta i loddtrekningen, og at dette derfor ikke kan tas til inntekt for at PEAB har akseptert annullering av den foreliggende tildelingsbeslutningen.

-Ikke ofte dette skjer

Kommuneadvokat Lars Marius Heggberget sier det er sjelden man kommer over saker hvor tildeling av store kontrakter avgjøres ved loddtrekning.

-Jeg kan faktisk ikke huske å ha vært borti en tilsvarende sak tidligere. At to selskap kommer ut med helt lik totalscore slik tilfellet var her, er ganske uvanlig. Kommunen måtte derfor finne en måte å kåre en vinner på, forklarer kommuneadvokaten.

-Kommunen gav først kontrakten til PEAB, men annullerte denne etter klage fra Kruse Smith. Hva gjorde at kommunen gikk tilbake på sin egen tildelingsbeslutning?

-Etter en ny vurdering kom kommunen frem til at metoden med å legge scoren på ett av tildelingskriteriene til grunn var i strid med prinsippet om forutberegnelighet og at den
derfor var ulovlig.

-Men «loddtrekning»? Kunne ikke dette bli avgjort med en ny anbudsrunde?

-Klagenemnda for offentlige anskaffelser har uttalt at i de tilfeller to tilbydere kommer ut med identisk score må oppdragsgiver foreta valg av vinner basert på en «objektiv og nøytral fremgangsmåte» Klagenemnda mener dette kan gjøres ved loddtrekning.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -spot_img
- Annonse -spot_img

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ