- Annonse -

Vil kutte i snømåkingen i boligområder

Trondheim kommune bruker stadig mer av vinterbudsjettet på veisalting.

- Annonse -

I vedtatte Handlings- og økonomiplan skal det nemlig spares inn 5 millioner i 2022 og 10 millioner i 2023 på snøbrøyting i boligområder.

Dette mener Kommunedirektøren kan gjøres ved at kommunen senker kravet for når brøytemaskinene skal rykke ut.

I henhold til dagens standard skal brøyting iverksettes ved 5 cm snødybde. Med Kommunedirektørens forslag vil brøyting først iverksettes ved 10 cm snødybde.

Det er i første rekke opprettelsen av et nytt deponi for forurenset snø, samt økte kostnader knyttet til veisalting, som nå gjør at kommunen må spare penger.

Fylkesmannen sendte i 2019 ut et brev til samtlige kommuner i Trøndelag hvor det het at dumping av forurenset snø i sjø og vassdrag kunne utgjøre et lokalt forurensningsproblem.

Dette da overskuddsnø kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, miljøgifter og tungmetaller.

Trondheim kommune har som et resultat av dette opprettet et midlertidig snødeponi på Tiller. Snødeponiet resulterte i fjor et merforbruk på 3,7 millioner kroner.

Økt forbruk av veisalt og sand som følge av bedre tilrettelegging for gåing, sykling og fremkommelighet for buss, har også medført økte kostnader.

Sesongen 2018/2019 ble det benyttet 4,8 tonn veisalt mot 3,2 tonn for sesongen 2019/2020. Strøsandforbruket økte fra 8,4 tonn i 2018/2019 til 13,8 tonn i 2019/2020

I sitt saksfremlegg til bystyret viser Kommunedirektøren til den årlige innbyggerundersøkelsen når det gjelder hvor fornøyd folk er med vinterdriften.

Her går det frem at tilfredsheten har stabilisert seg på et nivå kommunen må anse seg å være fornøyd med.

Saken komme opp i bystyret den 19. november.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: