Politikerne vil ha ny vurdering av byggehøyder på Lund Vestre

Frykter boligblokker på syv etasjer kan skygge for en eventuell barnehage.

- Annonse -

Det var under onsdagens møte i bygningsrådet at politikerne gikk inn for at det måtte utarbeides nye sol- og skyggestudier for ett av byggefeltene på Lund Vestre.

Bakgrunnen er at man ønsker å se i hvilken grad den planlagte blokkbebyggelsen på inntil syv etasjer vil skygge for en eventuell ny barnehage i området.

Kommunedirektøren frykter barnehagen vil få skyggelagte uteareal på formiddagstid og mener derfor at maksimum byggehøyde må reduseres.

Kommunedirektøren påpeker også at nærheten til marka gjør at man kan akseptere en lavere tetthet og utnytting enn for eksempel i Heimdal sentrum hvor det er boligblokker på åtte etasjer.

Fugleperspektiv vest mot øst (Illustrasjon: Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS)

Politikerne vedtok videre at det måtte gjøres endringer både når det gjaldt parkeringskrav, utnyttelsesgrad og boligsammensetning før planforslaget kunne sendes ut på høring og offentlig ettersyn.

Bygningsrådet gikk også inn for at det ble lagt inn et rekkefølgekrav om at det måtte opparbeides en gang- og sykkelveg mellom Øvre Solberg til Lundåsen før første
brukstillatelse kan gis.

I forbindelse med utbyggingen på Lund Vestre så vil det etableres en helt ny gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen mellom Lundvegen og Nergeilan.

Lund Vestre

Det er Frost Holding som gjennom selskapet Vestre Lund AS står bak den kommende storutbyggingen på Lund Vestre.

Boligområdet vil bli liggende like vest for Lundåsen, og vil bestå av minimum 414 boenheter fordelt på 242 leiligheter og 173 rekkehus, flermannsboliger og eneboliger.

Perspektiv fra sør mot nord (Illustrasjon: Brendeland & Kristoffersen arkitekter AS)

Blokkbebyggelsen i øverste del av området vil variere fra fire til sju etasjer. Bebyggelsen vil være lavest i øst mot Lundåsen og høyest inn mot blokkbebyggelsen på Øvre Solberg. Småhusbebyggelsen vil oppføres i to til tre etasjer.

Planen legger til rette for varierte uteområder, bilfrie gatetun, felles møteplasser og et grendahus på inntil 400 m2. Det vil også tilrettelegges for en nærbutikk på inntil 600 m2.

I tråd med politisk vedtak er det også utarbeidet et alternativ der det settes av areal til skole på toppen av planområdet.

Dersom forslag med skole vedtas vil det medføre at planavgrensningen reduseres og det aktuelle arealet med tilhørende bestemmelser og rekkefølgekrav utgår.

Det vil medføre 121 færre boenheter og reduseres til 293 boenheter totalt. Boligbebyggelsen som tas ut vil i hovedsak være blokkbebyggelse.

 

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: