12.9 C
Trondheim
søndag, september 26, 2021
- Annonse -spot_img

Fikk avslag på byggesøknad mens nabo fikk dispensasjon

En tiltakshaver i Fjordgløttvegen på Ranheim føler seg forskjellsbehandlet av kommunen.

- Annonse -

En hjemmelshaver i Fjordgløttvegen på Ranheim ønsker å oppføre en ekstra bolig på eiendommen. Boligen er planlagt i én etasje i tillegg til underetasje, og vil ligge mellom eksiterende bolighus og to nabohus i Osvegen.

Tiltaket fordrer dispensasjon fra både regulert tomteinndeling, regulert omriss av
bygningskropp og antall våningshus per tomt.

Det planlagte fortettingsprosjektet har imidlertid skapt liten begeistring hos flere av naboene i området.

I forbindelse med rammesøknaden (06.11.20) kom det inn merknader fra i alt fem beboere i Osvegen. Innvendingene gikk på blant annet innsyn, påkobling på vann- og avløpsnettet, økt trafikk i området, og estetikk.

Det ble også hevdet at tiltakshaver er en “oppkjøper” som ikke har til hensikt å selv bo i området. Dette avvises imidlertid av tiltakshaver som påpeker at han har “sterke røtter” i området, og at han vil fortsette å bo i Fjordgløttvegen.

Det nye bygget er tenkt plassert der trampolinen på bildet står. (Foto: privat)

I en foreløpig tilbakemelding (14.12.20) skrev Byggesakskontoret at byggeprosjektet ikke kunne forventes å bli godkjent. Dette ble begrunnet med “store innsynsulemper” for naboene i Osvegen samt “vesentlig tilsidesettelse” av regulert bebyggelsesstruktur, takform og strøkskarakter.

Avslag

I sitt tilsvar (21.12.20) skrev tiltakshaver at det ville bli foretatt en rekke justeringer som blant annet nedsenking av bygget med 0,5 meter og planting av en 2,5 meter høy hekk mot en av naboeiendommene.

Det ble samtidig vist til en rekke andre byggeprosjekter i området som man mente avvek fra strøkskarakteren. Tiltakshaver ba derfor om likebehandling.

I en ny tilbakemelding (12.01.21) skrev Byggesakskontoret at foreslåtte justeringer som nedsenking og planting av hekk var “uvesentlige” med tanke på ulempene fortettingen ville få for naboene.

Byggesakskontoret avviste samtidig forskjellbehandling da man mente omsøkte tiltak ikke kunne sammenlignes med øvrige byggeprosjekter i området.

En av naboene i Osvegen mener denne illustrasjonen gir et mer korrekt bilde av byggets omfang og plassering. Tiltakshaver avviser at man har levert uriktige illustrasjoner (Foto: privat)

Tiltakshaver var ikke fornøyd med svaret fra kommunen og mente Byggesakskontoret hadde forskjellsbehandlet og utvist et skjønn av “diskutabel karakter”. Det ble derfor bedt om at saken ble behandlet politisk.

Da saken var oppe i bygningsrådet den 23. mars gikk imidlertid politikerne inn for å følge Kommunedirektørens innstilling og avslo søknaden om dispensasjon.

-Forskjellsbehandling

Tiltakshaver har nå sendt en lengre klage (21.05.21) hvor det blant annet vises til signalene Byggesakskontoret skal ha gitt under forhåndskonferansen.

Her skal det ha blitt anbefalt at det ble sendt rammesøknad før det ble sendt en delsøknad for tomta. Det skal videre ha blitt sagt at tomta var “stor og egnet seg for” en deling.

Videre i klagen vises det til i alt fem andre byggeprosjekt i nærheten (Osvegen og Reppevegen) hvor det skal ha blitt gitt ulike dispensasjoner.

Blant annet skal en av klagerne i Osvegen ha fått innvilget dispensasjon fra samme paragraf som tiltakshaver fikk avslag på. Dette skal ha skjedd bare en måned før avslaget.

Ved bygging av denne funkisboligen i Reppevegen ble det gitt dispensasjon fra både utnyttelse og byggegrense.

Tiltakshaver hevder flere byggeprosjekt i området har fått innvilget dispensasjon fra både utnyttelsesgrad og omriss av bygningskropp på bakgrunn av godkjenning fra naboer.

Tiltakshaver føler seg urettferdig behandlet og spør om det skal være slik at det å kunne “samarbeide” med naboen om å godkjenne hverandres utbygginger skal være det bestemmende i byggesakene i området?

Tiltakshaver reagerer også sterkt på å bli kalt “utbygger” og på at naboer har tillagt ham motiver for utbyggingen han i følge seg selv ikke skal ha. Tiltakshaver påker at han har bodd i området siden 1989 og at han vil fortsette å bo i Fjordgløttvegen 6 med sin familie.

Saken ligger nå hos Byggesakskontoret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

ANNONSE:spot_img

LES OGSÅ