-0.8 C
Trondheim
torsdag, januar 20, 2022
- Annonse -

Vil øke antallet boliger som kan bygges på Lund Østre

Utbygger planlegger 75 ekstra boliger i området mellom rekkehusene i Høiseth Hage og blokkene i Jernkisvegen. Naboer frykter økte parkeringsproblemer.

- Annonse -

Det er Villaservice Feltutbygging AS som står bak planene som legger opp til å øke antall tillatte boenheter fra 465 til 540 innenfor gjeldende reguleringsplan for Lund østre trinn 2.

Da maksgrensen på 465 boliger allerede er nådd kreves det en ny detaljregulering av det aktuelle området. Dette selv om flere regulerte delfelt står ubebygd.

Planområdet er på ca. 9,2 dekar og ligger i området mellom blokkene i Jernkisvegen og rekkehusene i Johan Arnt Høiseths veg (Høiseth Hage). To av delfeltene planlegges utbygd, mens to andre felt (nærmest internveien) omreguleres til grøntområde og parkering.

På delfelt B5, som ligger vest for blokka i Jernkisvegen 4, opprettholdes planen om en større boligblokk med parkering i kjelleren. For delfelt B11/B12, nærmest Høiseth Hage, er imidlertid kjedede eneboliger byttet ut med rekkehus med felles parkeringskjeller.

Villaservice Feltutbygging AS ønsker å bygge flere boliger på Lund Østre enn det som først var planlagt. De nye boligene vil komme mellom rekkehusene i Høiseth Hage (i bakgrunnen) og boligblokkene i Jernkisvegen.

Minimum 25 % av boenhetene skal i følge planbeskrivelsen være 4-roms eller større. Maksimalt 25 % kan være to-roms. Det tillates ikke ett-roms boenheter. Alle boenheter vil få privat uteoppholdsplass i form av enten platting, veranda eller balkong.

Trafikk

Når det gjelder hva et økt antall boliger vil ha å si for trafikkavviklingen på Lund Østre, så er det utført flere beregninger.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Andersbakkan anslås å kunne øke fra ca 1426 til 1790 kjøretøy per døgn. I morgen- og ettermiddagsrushet vil dette i så fall kunne gi mellom 217-270 ekstra bilturer i makstimen.

Anslaget betegnes imidlertid som «konservativt», noe som gjør at det reelle trafikktallet for Andersbakkan sannsynligvis vil ligge noe lavere.

Det er i det rødstiplede feltet at de nye boligene skal bygges (Tegning: Agraff Arkitekter)

Når det gjelder parkering så tillates det maksimalt 90 stk. bilparkeringsplasser samlet for feltene B5 og B11/B12. Alle boenheter skal videre ha to sykkelparkeringsplasser, hvorav minst en sykkelparkeringsplass under tak. Boenheter over 80m2 skal ha totalt 3 sykkelparkeringsplasser.

I ett av delfeltene som omreguleres til grøntområde er det satt av inntil 7  bilparkeringsplasser som vil være felles for alle boligfeltene i området, noe som i følge planbeskrivelsen vil kunne redusere villparkeringen i området.

Naboer skeptiske

Planbeskrivelsen for det aktuelle området ble den 10. november vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Etter at det i februar ble varslet planoppstart har det kommet inn et stort antall merknader fra offentlige myndigheter og organisasjoner samt berørte naboer.

 

Beboere på Lund Østre frykter 75 nye boenheter vil kunne gi økte trafikkproblemer i Andersbakkan (bildet)

En stor del av merknadene dreier seg om trafikksituasjonen i Andersbakken og mangelen på parkeringsplasser i området.

En beboer skriver følgende:

«Det er helt umulig å få parkeringsplass allerede i dag, skjønner ikke hvordan det skal bli beboelig på Lund Østre med enda flere leiligheter og behov for enda flere parkeringsplasser.»

En annen beboer skriver:

«For Lund Østre er allerede en utilstrekkelig utbygget infrastruktur et betydelig problem for beboerne. Ytterligere økning i antall boenheter vil forverre denne situasjonen. For smale tilførselsveier og manglende fortau, plassmangel for brøytet snø og skrikende behov for parkeringsplasser.»

Flere naboer er også bekymret for de geotekniske forholdene.

Byplansjefen mener på sin side at planforslaget har en god utforming og kvalitet, og at det er i tråd med KPA. Alle rekkefølgekrav, herunder krav til skolekapasitet, er i følge Byplansjefen gjennomførbare.

Det påpekes at økningen i antall boenheter vil gi «litt mer støy på internveger» i både trinn 1 (boligområdet lenger øst) og Lund Østre trinn 2, men at den totale trafikkøkningen vil være «beskjeden».

Byplansjefen mener alle innspill til planforslaget er godt nok svart ut og fulgt opp.

NB! Frist for innspill er satt til 10. januar 2022

4 KOMMENTARER

 1. Er betenkt mht parkeringsplasser som andre også kommenterer. I tillegg: Andersbakkan må utvides øverst under brua, slik at det blir to kjørefelt inn mot Tunnelveien. Det vil gjøre trafikken mer smidig i rushtid.

 2. Kanskje byplansjefen kan ta en dag, for å oppleve dagens trafikkbilde i Andersbakkan.
  For det første så er veien bygd alt for smal, ofte må trafikken opp på fortauet når større kjøretøy møtes. For det andre så innebærer dagens trafikk en vesentlig, både støy- og støvplage for de som bor nært inntil Andersbakkan.
  Det er vel også «søkt» om å få etablert flere fartsdumper langs denne veien, for å holde farten nede, uten å få dette godkjent.

 3. Håpløst! Er umulig å parkere her. Vurderer sterkt å flytte, da styret er helt på jordet og at det ikke blir flere parkeringsplasser.

 4. Kjenner at nå er nok nok! Økt trafikk i Andersbakkan, smal vei, manglende fortau, for lite fartsdumper og parkeringsproblemer som andre påpeker, er en utfordring allerede! År med tungtrafikk pga utbygging er alt belastende, og blir vedvarende. I dag parkerer mange ved barnehagen. Det går jo greit så lenge denne er stengt, men antar at kommunen ikke vil la denne stå ubrukt over lang tid? Hvor parkerer så disse bilene da?
  Her må kommunen se på muligheter for andre /flere tilførselsveier og parkering til beboere som i området og nederst i feltet Østre Lund. Nei til flere boliger og ja til parkeringsplass og grøntområde der boliger planlegges?
  Joda, viktig med boligutbygging , men miljø og trivsel må også bevares!!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ