21.5 C
Trondheim
tirsdag, august 16, 2022
- Annonse -

Ny Bunnpris-butikk ved Lund snuplass tidligst i 2024

Uenighet rundt etableringen av ny gang- og sykkelveg har ført til store forsinkelser for den planlagte utbyggingen på trekanttomta mellom Tunellvegen og Ringvålvegen. Nå kommer saken på nytt opp til politisk behandling.

Ny dagligvarebutikk på Lund lar vente på seg. Årsaken er at kommunen mener det må etableres ny gang- og sykkelveg fra Lund snuplass og frem til krysset Ringvålvegen/ Tunellvegen før bebyggelsen kan taes i bruk.

Det er et rekkefølgekrav IK Lykke Eiendom finner urimelig.

-Ja, vi mener det urimelig at kommunen skal kunne pålegge at det opparbeides gang- og sykkelvei på en strekning på sørsiden av Ringvålvegen som ligger langt utenfor det planområdet. Et tiltak som krever at 3-4 private grunneiere må avstå tomtegrunn til formålet, eventuelt ved ekspropriasjon. Videre er det også dokumentert at det finnes andre gang- og sykkelløsninger østover fra eiendommen, forteller eiendomssjef i IK Lykke Eiendom AS, Tor Arne Moe.

Da bystyret i april 2020 vedtok ny detaljregulering for området valgte derfor IK Lykke Eiendom å klage på vedtaket. I august fikk de medhold av Statsforvalteren som med det opphevet kommunens vedtak.

Om den nye gang- og sykkelvegen legges der kommunen ønsker så må boligene til venstre i bildet avstå noe av eiendommen. -Det eksisterer allerede en gangveg på strekningen som må kunne brukes som et utgangspunkt, sier eiendomssjef i I.K. Lykke Eiendom AS Tor Arne Moe (bildet) Gangvegen det er snakk om sees til høyre i bildet.

-Det vi finner pussig er at Byplankontoret har valgt å sende fram saken på nytt med akkurat samme formulering til tross for at Statsforvalteren gav oss medhold i klagen, sier Moe.

I saksfremlegget fra Kommunedirektøren åpnes det allikevel for at rekkefølgekravet kan lempes på. Dette da fylkeskommunen nå er i gang med å detaljregulere en gang- og sykkelveg på nordsiden av Ringvålvegen.

Kommunedirektøren skriver at en mulig løsning kan være å kun regulere fortauet på sørsiden av Ringvålvegen uten rekkefølgekrav. Dette såfremt man mener at fylkeskommunens gang- og sykkeltilbud på nordsiden av Ringvålvegen, sammen med gangforbindelsen via Bissmiet, er godt nok.

Kommunen vil ved en slik løsning allikevel kreve at fylkeskommunens planlagte gang- og sykkelveg skal være ferdig opparbeidet før bygging på trekanttomta kan starte.

I.K. Lykke Eiendom mener man bør kunne finne en tilfredsstillende måte å koble eksisterende gangveg til Lundåsen med gang- og sykkelvegnettet mot Kattem.

-I så fall er vi like langt, da vi ikke har noe kontroll på fremdriften her. Vi ber derfor også om at dette kravet fjernes for å unngå at området på ubestemt tid blir stående som en inngjerdet byggeplass, påpeker Moe.

Saken kommer opp til ny behandling i bygningsrådet den 1. mars. Uansett hva politikerne her måtte lande på så vil det ennå ta noe tid før en eventuell utbygging kan starte.

-Trekanttomta, som for øvrig ble opparbeidet i samarbeid med kommunens Metrobussplan, har nå stått som en innegjerdet byggeplass i snart 3 år. Går det som vi håper så kan byggingen av leiligheter og næringsarealer starte første halvår i 2023. Den nye Bunnpris-butikken vil derfor tidligst kunne stå ferdig om to år, avslutter Moe.

- Annonse -

LES OGSÅ