Saupstadsenteret: Stemte for utbyggers planforslag

Bygningsrådet har gitt tommelen opp for at hele parkeringsplassen ved Saupstadsenteret kan bygges ut.

- Annonse -

Engasjementet rundt hvordan det nye lokalsenteret på Saupstad bør se ut har vært stor. Da forslaget til detaljregulering i fjor vår ble sendt ut på høring og offentlig ettersyn kom det inn hele 58 merknader.

Før sluttbehandling har imidlertid ikke Kommunedirektøren og forslagsstiller Rett Hjem AS  klart å komme frem til noe felles planforslag. Dermed hadde politikerne to ulike planforslag å ta stilling til da saken denne uken var oppe til behandling i bygningsrådet.

Størst uenighet har det vært knyttet til utnyttelsesgrad, bokvalitet og uteoppholdsareal. For der utbygger ønsker å bygge ut parkeringsplassen nedenfor helsehuset med 110 boenheter fordelt på to boligblokker, så er dette området tatt ut av planforslaget til kommunen.

Bakgrunnen er at man mener en utbygging av dagens parkeringsplass vil gi en for stor utnyttelsesgrad av området, samtidig som det ikke vil være tilgang på tilstrekkelig uteoppholdsarealer.

Dette var også noe Statsforvalteren var inne på i sine merknader. Her heter det blant annet at «…høy arealutnyttelse og utforming kan være til hinder for positiv utvikling av god sosial bærekraft innenfor planområdet og for bydelen som helhet»

I KPA for området stilles det krav om minimum 50 m2 samlet uterom per 100 m2 BRA boligformål eller boenhet. I utbyggers planforslag legges det imidlertid kun opp til 30m2, noe som er det samme kravet som gjelder for Midtbyen og andre sentrumsnære områder.

I KPA åpnes det imidlertid for at nærliggende offentlige friområder kan taes inn i «regnskapet» for uteoppholdsareal. Dette er også noe utbygger viser til i sitt planforslag.

Her heter det at planområdet ligger med «god nærhet til parkdraget som omringer Kolstad Kirke, Saupstad gård og Saupstad helsehus. Parken har åpne plenflater og store
arealer gir rom for lek og utendørs opphold.»

Utbygger har gjort enkelte endringer i sitt planforslag etter høringsrunden. Fasaden mot Saupstadringen (til høyre i bildet) er brutt opp, den ene boligblokka på dagens parkeringsplass er én etasje lavere for å bedre solforholdene på torget som samtidig er blitt større. (Illustrasjon: Rett Hjem Arkitekter AS)

Planområdet har i følge utbygger også «…god nærhet til den offentlige grønnstrukturen som strekker seg østover mot Bjørndalen og vestover mot marka.»

I sin innstilling til bygningsrådet anbefalte Kommunedirektøren at utbyggers planforslag ble avvist og at man gikk for Kommunedirektørens eget planforslag.

Et flertall bestående av Arbeiderpartiet (3), Høyre (1), Senterpartiet (1), FrP (1) og Pensjonistpartiet (1) valgte derimot å stemme for utbyggers planforslag. Dette da man mente at de offentlige friområdene kunne gå inn i uteoppholdsregnskapet.

I det alternative forslaget fra Ap, H og Senterpartiet ble det imidlertid presisert at innsigelsen fra Statsforvalteren om manglende uteoppholdsareal måtte være avklart før sluttbehandling i bystyret.

Mindretallet bestående av SV (1), MDG (1), Venstre (1) og Uavhengig (1) valgte å stemme for Kommunedirektørens planforslag. Politikerne var imidlertid samstemte i at et nytt lokalsenter på Saupstad vil være et løft for hele området.

NB! Saken skal nå videre til Areal- og samferdselskomiteen før den sluttbehandles i bystyret.

LES OGSÅ: 

Stort engasjement rundt nye Saupstadsenteret

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ