Vil bygge 60-70 nye boliger ved siden av Nardo skole

Kommunedirektøren mener utnyttelsen av tomta er for høy og anbefaler politikerne å si nei til planforslaget. Saken kommer opp i bygningsrådet den 7. februar.

- Annonse -

Det er Ruta Entreprenør AS (50%) og Heimdal Eiendom AS (50%) som gjennom selskapet Sunnlandsskrenten AS står bak utbyggingsplanene.

Planområdet dekker adressene Sunnlandsskrenten 13 og Njardarvollen 26 som til sammen er på 5,22 daa. Dagens bebyggelse består av et bolighus med 4 boenheter, en eldre låve (verneklasse C) og flere verkstedbygg som huser anleggsentreprenøren Brende AS.

I planforslaget, som er utarbeidet av Per Knudsen Arkitektkontor AS i samarbeid med Heimdal Eiendom AS, legges det opp til 60-70 boliger fordelt på fem bygg på 2-4 etasjer.

Fra mulighetsstudie utarbeidet av PKA Arkitekter og Heimdal Eiendom AS. (Kommunens sakspapirer)

Det er foreslått en boligsammensetning hvor minimum 10% skal være 4-roms eller større, minimum 40% skal være 3-roms eller større og minimum 20% være 2-roms. Det tillates inntil 10% 1-roms leiligheter.

Tilpasning til omkringliggende bebyggelse vil skje ved en nedtrapping i byggehøyde mot naboer i sør, mot Njardarvollen og mot Sunnlandsskrenten.

Mellom bebyggelsen vil etableres et uterom på rundt 2850 m2 som skal tilrettelegges for «lek og opphold med tilbud for både barn og voksne«.

Sett fra Njardarvollen mot sør-vest. Fra mulighetsstudie utarbeidet av PKA arkitekter.

I planforslaget heter det at uterommet vil ha «direkte kontakt med både Njardarvollen og Sunnlandsskrenten«, og at det dermed vil etableres en «visuell akse» mellom gatene som ikke er der i dag.

Uenighet

Det har blitt avholdt flere møter mellom utbygger og Byplankontoret, og planforslaget har blitt bearbeidet underveis. Det er imidlertid fortsatt uenighet om hvor stor fortetting området tåler.

Uenighet er det også rundt rekkefølgekravet om at det må opparbeides fortau fra planområdet til Nardovegen. Mens Kommunedirektøren vil ha et fortau på 3 meters bredde på vestsiden av Sunnlandsskrenten, så mener utbygger dagens løsning er bra nok.

Sett fra Sunnlandsskrenten mot sør-vest. Fra mulighetsstudie utarbeidet av PKA arkitekter og Heimdal Eiendom AS

Selv om Kommunedirektøren mener det er positivt med en fortetting og videreutvikling av tomta, så mener man planforslaget ikke tar nok hensyn til områdets eksisterende strøkskarakter og bomiljø.

Etter at det ble varslet oppstart av planarbeidet har det kommet inn en flere innspill knyttet opp mot trafikksikkerhet, infrastruktur og bomiljø.

FAU ved Nardo skole har vært spesielt opptatt av trafikksikkerhet og trygg skoleveg, og etterlyser en overordnet plan for utbyggingen i området.

Saken kommer opp i bygningsrådet tirsdag 7. februar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ