Slik kan utbyggingen ved Nedre Leirfoss bli seende ut

Foreslår 551 boliger fordelt på boligblokker fra 2 til 7 etasjer.

- Annonse -

Nedre deler av Leirsfossvegen står foran en større boligutbygging. Bakgrunnen er at et større industriområde 500 meter nordvest for kraftstasjonen, er planlagt omregulert til boligformål.

Saken har flere ganger vært innom bygningsrådet hvor politikerne har gitt sin tilslutning til at området kan bygges ut så fremt naturmangfoldet ved Nidelva og Nidelvstien blir ivaretatt.

Hvordan ting til slutt blir seende ut er ennå ikke avgjort, men utbygger har nå sendt inn et detaljert planforslag til 1. gangsbehandling med påfølgende høring.

Planområdet er på 91 dekar og er (omtrentlig) markert med rødt (Skjermdump: www,norgeskart.no)

I planforslaget understrekes det at det er en målsetting å sikre en bredere korridor for natur- og rekreasjon i et belte langs Nidelva. Totalt sett vil det i følge utbygger bli «vesentlig mer grøntareal i området» enn det er med dagens arealbruk.

551 boliger

Det er selskapet Loe Rørprodukter AS som står bak utbyggingsplanene. Selskapet overtok Leirfossvegen 71 i 2015, men må flytte virksomheten da man har vokst seg ut av området.

I planforslaget som nå er sendt inn til kommunen legges det opp til totalt 551 boliger fordelt på boligblokker fra 2 til 7 etasjer. Selve planområdet er på 91 dekar.

Bebyggelsen sett fra Okstadvegen (Fotomontasje: PKA arkitekter)

Foreslått bebyggelse er lagt litt unna elvepromenaden og Nidelva noe man mener vil «forsterke Nidelvkorridoren som et sammenhengende grøntbelte» og tilføre «store naturverdier» til et område som i dag er preget av industri.

Boligblokkene er foreslått med en plassering som gjør at det vil dannes sikt og god oversikt mellom Elvepromenaden, det nye boligområdet og Leirfossvegen. I følge planforslaget vil det også legges til rette for «framkommelighet» gjennom byggeområdet.

Høyden på bebyggelsen vil variere mellom 2 og 7 etasjer, der den laveste bebyggelsen er mot sør og Elvepromenaden og den høyeste mot nord og Leirfossvegen.

Bebyggelsen sett fra Selsbakklia (Fotomontasje: PKA arkitekter)

Over halvparten av leilighetene er planlagt å være 2-roms, mens litt over 30% vil være 3-roms. 12% av leilighetene vil være 4-roms eller større.

Grøntområde

Deler av det 91 dekar store planområdet ligger innenfor den såkalte Nidelvkorridoren som er et naturområde med stor variasjon i plante- og dyrelivet. Nidelvkorridoren er i følge kommunen også et kjerneområde for biologisk mangfold.

Mellom Nidelva og dagens industriområde ligger også Nidelvstien som har en stor verdi for friluftslivet i området.

Det er lagt ned mye arbeid med å sikre Nidelvpromenaden (bildet)og friluftslivet i området. (Foto: PKA arkitekter)

I planforslaget heter det at det er gjort flere tydelige grep som «bidrar til en økologisk restaurering som hever livskvaliteten for både flora, fauna og mennesker.»

Videre heter det at hele området vil få en naturrestaurering når et grått industriområde gjøres om til et grønt boligområde hvor fotavtrykket til bebyggelsen vil bli halvert i forhold til eksiterende industribebyggelse.

Den grønne sonen mellom Nidelva og det nye boligområdet vil i følge planforslaget bli «vesentlig utvidet» sammenlignet med i dag, og vil «tilhøre allmennheten» i mye større grad enn i dag.

Planforslaget legger videre opp til nye forbindelser og siktlinjer gjennom planområdet noe man mener vil gi området en «høyere estetisk kvalitet» enn i eksisterende situasjon.

Planforslaget venter nå på å bli behandlet i kommunen

LES OGSÅ: 

Vil bygge boliger ved Nedre Leirfoss

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ