Byantikvaren positiv til nytt bolighus innenfor markagrensa

Mener tiltaket vil bidra til å ivareta den kulturhistoriske verdien av et gammelt småbruk. Da boligen delvis vil plasseres på dyrka jord har kommunen bedt Statsforvalteren om en uttalelse før man fatter vedtak.

- Annonse -

Eierne av et eldre småbruk et stykke vest for Ringvål ønsker å oppføre et nytt bolighus på eiendommen.

Bakgrunnen er at det har vist seg vanskelig å skulle bygge på det gamle våningshuset fra 1885 uten at bygget mister mye av sin egenart.

Våningshuset, som de siste 60 årene fungert som fritidsbolig, er bygd i tømmer med utvendig stående panel. Huset har ikke bad, men innlagt vann med utslagsvask på kjøkkenet. Det er utedo på låven.

Det gamle våningshuset (gult hus) er fra 1885. Huset har ikke bad og toalett, men innlagt vann på kjøkkenet. (Foto: PKA arkitekter)

Da eierne mener våningshuset  er «svært sjarmerende og viktig for tunet» ønsker man å bevare huset mest mulig uendret.

Eierne har derfor søkt om å få bygge en ny bolig i overkant av tunet. En plassering man mener vil «aktivisere og forsterke» eksisterende tun.

Det er en oppfatning også byantikvaren deler. Selv om småbruket ikke ligger inne i kulturminnekartet, så mener byantikvaren at det like fullt er et verdifullt kulturminne. Eiendommen er foreslått klassifisert i den nye rulleringen av KPA.

Byantikvaren mener det planlagte bolighuset vil ivareta det gamle gårdstunet på en god måte (Tegning: PKA arkitekter)

Byantikvaren mener det prosjekterte bolighuset, som vil ha et bruksareal på 244 m2, vil ivareta tunet og den opprinnelige bebyggelsen på en god måte. Dette gjelder både våningshuset og den gamle låven med låvebrua.

Dispensasjon

Da den omsøkte boligen delvis vil bli plassert på dyrka jorda så fordrer imidlertid tiltaket dispensasjon fra LNFR-formålet. Dette da den prosjekterte boligen ikke er nødvendig for driften av jorda. Eiendommen ligger også innenfor rød strek i Bymarka.

Eiendommen er på totalt 28,6 dekar, hvorav 18,2 dekar er dyrka jord. Dyrkamarka er utleid til en lokal gårdbruker som benytter jorda til grasproduksjon til egne dyr.

I en uttalelse fra gårdbrukeren heter det at jordsmonnet er stedvis skrint, spesielt der den nye boligen planlegges. Det skal være berggrunn opp i dagen, noe som gjør jorda lite egnet for landbruksdrift.

Byggesakskontoret har nå bedt Statsforvalteren om en uttalelse i saken før man fatter vedtak.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ