Får gjøre om garasje til kjellerstue – nabo mener vedtaket er ugyldig

Mener det ikke kan gis dispensasjon fra kravet om avstand fra nabogrense.

- Annonse -

En huseier på Ugla fikk i begynnelsen av mai godkjent søknaden om en bruksendring fra garasje til kjellerstue og bod. Det ble samtidig gitt dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 som omhandler avstand til nabogrense.

Bakgrunnen for søknaden er at garasjen i sin tid ble bygd på slik måte at dagens eier har problemer med å komme seg inn og ut av garasjen på grunn av for liten svingradius.

Huseier ønsker derfor en bedre utnytting av bygningsmassen ved å gjøre om garasjen til kjellerstue og bod. Dagens garasjeport vil byttes ut med et vindu ut mot gårdsplassen.

Klagesak

En av naboene har klaget på vedtaket gjennom Advokatfirmaet Norman & Co. I klagen heter det at kommunen ikke har gjort rede for hva som er lagt til grunn for å innvilge dispensasjon.

Garasjeporten vil byttes ut med et vindu (rød sirkel). (Tegning: Allsidig Arkitekt)

Ifølge advokatkontoret fører den manglende begrunnelsen fra kommunen til at vedtaket ikke kan etterprøves. Vedtaket vil dermed være ugyldig etter forvaltningslovens § 41 og «alminnelige forvaltningsrettslige ugyldighetsregler.»

Videre heter det at formålet bak avstandskravet har blitt «vesentlig» tilsidesatt med kommunens vedtak. Innsetting av vindu vil i følge klagen svekke byggets brannmotstand i tillegg til å føre til «mer innsyn og støy«.

Plan- og bygningsloven åpner for at kommunene kan godkjenne at frittliggende garasjer, uthus og lignende mindre tiltak kan plasseres nærmere eiendomsgrensa uten den aktuelle nabo sin godkjennelse.

I klagen fra advokatkontoret heter det at dette unntaket ikke gjelder for bygninger som innredes for beboelse.

Politisk behandling

Klagesaken vil nå komme opp til politisk behandling i bygningsrådet. I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren inn for at kommunens vedtak opprettholdes.

Klager mener naboen ikke kan ta i bruk garasjen til beboelse da den ligger nærmere enn 4 meter fra nabogrensa (Fra kommunens sakspapirer)

Kommunedirektøren mener at fordelene med å gi dispensasjon er at det muliggjør en bedre utnyttelse av eksisterende bebyggelse. Ulempen vil være at det etableres et nytt vindu nærmere nabogrensa enn 4 meter.

Da vinduet vil erstatte eksisterende garasjeport er det i følge Kommunedirektøren imidlertid ikke snakk om en søknadspliktig fasadeendring. Videre mener man det er tvilsomt at utvidelsen vil medføre en økt støybelastning da det potensielt er «vesentlig mer støyfølsomt» med en garasje enn en kjellerstue og bod.

Saken kommer opp i bygningsrådet den 5. oktober

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ