Vil sikre bekk ved fylkesvei mot kvikkleireskred

Solemsbekken i Klæbu ligger i en ravinedal omgitt av flere kvikkleiresoner med høy faregrad hvor konsekvensen av et skred kan være alvorlig.

- Annonse -

NVE region Midt-Norge skal i samarbeid med Trondheim kommune gjennomføre det man betegner som et nødvendig sikringstiltak mot kvikkleireskred i Solemsbekken i Klæbu.

Solemsbekken grenser nemlig til tre ulike kvikkleiresoner (Storugla/Bostad/Ulset) som alle er klassifisert med høy faregrad og alvorlig skadekonsekvens.

En kartlegging av erosjonsforholdene i Solemsbekken utført av Multiconsult og NVE, viser pågående erosjon og utglidninger i både bekkeløpet og langs sideravinene.

Bilder tatt på befaring som viser erosjon langs Solemsbekken og sideravinene (Foto: NVE/Multiconsult)

Ytterligere erosjon vil i følge en rapport fra Multiconsult kunne medføre initialutglidninger som igjen kan medføre bakovergripende kvikkleireskred.

Sikringstiltak
For å sikre bebyggelse og infrastruktur i området så planlegges det nå en erosjonssikring av Solemsbekken over en strekning på ca. 1,7 km fra Bostadvegen ned til Amundalsvegen.

Det planlagte sikringstiltaket har til hensikt å øke stabiliteten i området samt redusere erosjon i bekkeløpet. Sikringstiltaket vil også øke sikkerheten mot områdeskred for store deler nærliggende kvikkleiresoner.

Sikring av Solemsbekken vil utføres ved å kle bekkens bunn og sider med stein. Groper i
terrenget etter tidligere utglidninger vil bli steinsatt for å hindre ytterligere forverring av stabiliteten.

Utsnitt fra oversiktskart over området rundt Solemsbekken (Fra rapporten til Multiconsult)

Før oppstarten av arbeidet skal skog og annen vegetasjon i tiltaksområdet ryddes. I rapporten fra Multiconsult heter det at rydding av vegetasjon og skog skal foregå så skånsomt som mulig.

Ved avslutningen av anleggsarbeidene skal det legges stor vekt på å ivareta miljøverdiene i
vassdraget. Kantvegetasjonen skal reetableres raskt og effektivt ved utlegging av stedegne vekstmasser, og ved flytting eller planting av stedegne trær.

Sikringsarbeidet er beregnet til å koste mellom 22 og 26 millioner kroner.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ