Papirfabrikken ber om å få dekket sakskostnader på 80 000 kroner

Statsforvalteren ga Ranheim Paper & Board AS medhold i klagen knyttet til nytt senterområde i Peder Myhres veg på Ranheim.

- Annonse -

Bystyret vedtok i oktober 2022 planforslaget for et splitter nytt senterområde i Peder Myhres veg på Ranheim.

Det nye senterområde ville etter planen bestå av rundt 600 boliger og over 7000 kvadratmeter med forretning og tjenesteyting.

Klagesak

Ranheim Paper & Board AS klaget på vedtaket da man mente utbyggingen ville komme i konflikt med en eventuell fremtidig bruk av de to jernbanesporene som i dag går inn til fabrikken.

Slik ser COOP Midt-Norge og Veidekke Eiendom for seg det nye sentrumsområdet på Ranheim (Illustrasjon: VY Communication)

I vedtaket fra Bystyret ble nemlig kun ett av sporene sikret noe papirfabrikken påpekte ikke var nok da man om noen år ville ha behov for begge sporene.

Ranheim Paper & Board mente at en av bestemmelsene i reguleringsplanen i realiteten innebar ekspropriasjon av eiendoms- og bruksrett uten at det var nødvendig med erstatning.

Statsforvalteren var enig i dette og viste til at bystyret ikke har hjemmel gjennom plan- og bygningsloven til å fastsette bestemmelser som griper inn i eksisterende bruksrett.

Statsforvalteren kom derfor til at planvedtaket måtte oppheves på bakgrunn av saksbehandlingsfeil og at saken ikke var tilstrekkelig opplyst da planvedtaket ble fattet.

Krav

Advokatfirmaet Bjerkan Stav har nå på vegne av Ranheim Paper & Board AS rettet et krav om å få dekket sakskostnader på kr 64 333,- (eks.mva) med henvisning til Forvaltningsloven §36

Slik ser COOP Midt-Norge og Veidekke Eiendom for seg det nye sentrumsområdet på Ranheim (Illustrasjon: VY Communication)

I Forvaltningsloven heter det nemlig at når et vedtak blir endret til gunst for en part så kan man tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

I denne saken skal det ha vært nødvendig for Ranheim Paper & Board AS å engasjere advokat for å få vedtaket omgjort. Totalt skal det ha vært behov for nærmere 24 timer med advokatbistand.

I en kommentar fra byplansjefen heter at sakskostnadene fremstår «noe høye», men at sakens kompleksitet tilsier at de likevel har vært nødvendige.

Trondheim kommune mottar hvert år mange krav om få dekket saksomkostninger. Langt fra alle krav blir innvilget. Enkelte får delvis dekket sine krav.

PS! Reguleringsplanen vil etter hvert bli lagt frem til ny politisk sluttbehandling når kommunen har fått rettet opp i det Statsforvalteren påpekte.

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ