Nå blir det tofelts sykkelveg langs Torbjørn Bratts veg

Skal være en del av en sammenhengende hovedsykkelveg mellom Lerkendal og Risvollan.

- Annonse -

Området på vestsiden av Torbjørn Bratts veg har de senere årene gjennomgått en omfattende transformasjon hvor eldre næringsbygg med store parkeringsarealer har måttet vike for ny boligbebyggelse.

I forbindelse med de ulike reguleringsplanene har det underveis blitt satt av arealer for en ny hovedsykkelveg med fortau på vestsiden av Torbjørn Bratts veg.

Nå har Trøndelag fylkeskommune utarbeidet et reguleringsforslag for de siste 300 meterne av strekningen mellom rundkjøringen ved Dybdahls veg og Omkjøringsvegen.

Nardoruta er delt inn i 3 delstrekninger og vil være en sammenhengende hovedsykkelveg mellom Lerkendal og Risvollan.

Sykkelvegen langs Torbjørn Bratts veg vil være er en del av en fremtidig sammenhengende hovedsykkelveg mellom Lerkendal og Risvollan.

Strekningen, som går under navnet «Nardoruta», er i dag er klassifisert som kategori D. Det betyr at opplevd trygghet og fremkommelighet ikke er tilstrekkelig, og som kun en liten andel syklister ønsker å bruke.

I en sykkelkartlegging fra fylkeskommunen går det frem at Nardoruta har et stort potensial for økt sykkeltrafikk.

Fartsgrense

Torbjørn Bratts veg trafikkeres i snitt av rundt 12 000 biler i døgnet. Vegen defineres som en regional hovedveg og er en del av det overordnede transportnettet.

(illustrasjon: Multiconsult)

Samtidig er det fra kommunen sin side et ønske om at Torbjørn Bratts veg skal bli en gate med mer bymessig karakter hvor man tar vare på det grønne preget med gatetrær.

Når dagens gang- og sykkelveg endres til sykkelveg med fortau, vil imidlertid store deler av det vegeterte sideterrenget med gatetrær måtte fjernes.

Det har derfor blitt sett på hvorvidt det kan være aktuelt å sette ned fartsgrensen i Torbjørn Bratts veg fra dagens 50 km/t til 40 km/t.

En reduksjons av fartsgrensen vil nemlig fjerne kravet til rabatt mellom kjøreveg og sykkelveg, noe som gjør at dagens trerekke kan bevares.

I reguleringsforslaget fra fylkeskommunen går det imidlertid frem at politiet har «liten tro» på at en reduksjon til 40 km/t vil overholdes. Dette da dagens fartsgrense heller ikke overholdes i særlig utstrekning

Illustrasjon av mulig utforming av grøntareal ved Fiolsvingen. (Illustrasjon: Multiconsult)

Trøndelag fylkeskommune mener derfor at en eventuell reduksjon av fartsgrensen må ledsages av fartsreduserende tiltak.

Grøntområde 

Grøntarealet som avgrenses av Fiolsvingen, bussholdeplassen i Fiolsvingen og
eksisterende overgangsbru over Torbjørn Bratts veg benyttes i dag som snarvei.

I reguleringsforslaget legges det til rette for en oppgradering av grøntområdet ved Fiolsvingen ved at området gis en parkmessig utforming.

Hovedsykkelvegen skal bygges med en bredde på 4 meter for sykkel og 2,5 meter for gående. Bredden på rabatten kan variere (Illustrasjon: Miljøpakken)

Reguleringsforslaget legger også til rette for etablering av sittemuligheter ved Fiolsvingen og Nardobakken noe som gir muligheter for hvile langs vegen, et tilbud som ikke finnes i dag.

Trondheim kommune planlegger å legge nye vann – og avløpsledninger i nordre del av Torbjørn Bratts veg, i samme trasé som ny sykkelveg med fortau.

Det er derfor sett på hvordan VA-tiltakene kan gjøres samtidig med bygging av den nye sykkelvegen.

Før reguleringsforslaget sendes ut på høring skal det bli behandlet i samråd i Trondheim kommune. 

1 kommentar

  1. Sukk, for en fanatisme! For byråkratiet og for trær som strengt tatt ikke høer hjemme i en by. Byråkratene har laget så mange sirlige regler at nå jobber de selv for å komme rundt dem. På desperat jakt etter trær i byen, og alt de fører med seg av skygge og løv, redusert sikt, i tillegg til røtter som sprenger i stykker områdene rundt.

    «En reduksjons av fartsgrensen vil nemlig fjerne kravet til rabatt mellom kjøreveg og sykkelveg, noe som gjør at dagens trerekke kan bevares.»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ