Får parkeringsbot på privat eiendom

Beboere i Rostengrenda Borettslag får bot for å parkere på private område. –Helt riktig, sier Trondheim Parkering som viser til et 30 års gammelt skiltvedtak.

- Annonse -

Uenighet om hvilke områder som omfattes av de gjeldene parkeringsbestemmelsene har utviklet seg til full skiltkrangel mellom Trondheim Parkering og styret i Rostengrenda Borettslag.

Nå har sistnevnte engasjert advokat for å få avklart et regelverk de mener både er urimelig og uryddig.

-Skiltvedtaket gjelder kun den kommunale vegen fra innkjøringen ved Østre Rosten og fram til rundkjøringen. Ikke noe sted står det at det også gjelder borettslagets private eiendom. Det er heller ingenting i reguleringsplanens bestemmelser som sier noe om trafikk og skilting, forteller styreleder Frode Riseth.

Riseth viser til en mail fra Byplankontoret fra august i år hvor det klart fremgår at de interne gangvegene i borettslaget er private.

-Vi finner det urimelig at Trondheim parkering skal kunne skrive ut bøter på private veier hvor det er borettslaget, og ikke kommunen som har alle vedlikeholdskostnader.

LOVLIG ELLER FORBUDT? Her har styreleder i Rostengrenda Borettslag, Frode Riseth, parkert sin bil i en privat veg. I følge Trondheim Parkering vil dette medføre bot. – Feil, sier Riseth som mener soneparkeringsbestemmelsene kun gjelder den offentlige veien.

Riseth, som tok over som styreleder mai i fjor, har sendt flere mail til Trondheim parkering hvor han har bedt om en redegjørelse for gjeldene bøtepraksis.

-Vi mener Trondheim Parkering her har gått langt utover sin myndighet. De har tidligere sagt at de ikke vil bøtelegge personer som har parkert ved egen oppkjørsel, men det er nettopp dette som har skjedd, forteller en oppgitt styreleder.

Det var først etter at styret engasjerte advokatkontoret i Tobb at de fikk en tilbakemelding. Riseth er imidlertid ikke fornøyd med svaret som kom forrige uke.

-Vi mener Trondheim Parkering har anvendt og tolket gjeldende regelverk og skiltvedtak på en feil måte. At de samtidig henviser til korrespondanse med tidligere styre er ikke interessant i denne sammenheng, det er gjeldende styre de må forholde seg til.

Bydelsnytt er kjent med at et tidligere styre i borettslaget i 2001 sendte en henvendelse til Trondheim Parkering hvor det ble bedt om nettopp økt kontroll av det man mente var ulovlig parkering blant beboerne.

I et brev datert den 5. januar 2001 heter det:

«… etter vår mening vil bøtelegging av de som parkerer i gårdsplassene ha den beste virkning» og «… det følger garasjeplass med til alle husstandene så parkering i oppkjørsel skulle være helt unødvendig.»

I brevet fra Trondheim Parkering, datert den 5. november, går det frem at det kommunale parkeringsselskapet har vært på befaring i det aktuelle området hvor bøter det siste året er skrevet ut.

-Samtlige saker vi hadde med i befaringen mener vi er korrekt ilagt. Samtlige ileggelser er gjort med hjemmel i brudd på soneparkeringsreguleringen. Vi kan ikke se at noen av de ilagte har parkert «inne på eget område» eller i «egen oppkjørsel», heter det i brevet fra Trondheim Parkering.

Trondheim Parkering sier også at deres myndighet strekker seg over hele Trondheim kommune.

-Vårt oppdrag er å sikre fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.

Styreleder i Rostengrenda borettslag Frode Riseth

Politioverbetjent Håvard Tømmervold ved trafikkavsnittet ved Sentrum Politistasjon sier man ikke kjenner til bakgrunnen for hvorfor området ved Rostengrenda Borettslag ble offentlig skiltet tidlig på 80-tallet. Han sier imidlertid dette om skiltingen.

-Skiltvedtaket for Rostengrenda datert 5. oktober 1983 er ikke opphevet og er dermed fortsatt gyldig. Det betyr at parkeringssonen kan og skal håndheves av Trondheim parkering KF.

Tømmervold mener ordlyden i skiltvedtaket ikke kan misforståes.

-Vi kan ikke se at vedtakets ordlyd er uklar. Skiltingen i området skal etter vår kjennskap være i orden og heller ikke til å misforstå.

Uenig

Riseth er enig i at ordlyden i skiltvedtaket er klar, men at dette kun gjelder den private vegen.

-Det er gateparkeringen langs den kommunale vegen i Rostengrenda. Parkering på Rostengrenda BL sin eiendom er imidlertid privat gjesteparkering og ikke en offentlig parkeringsplass. Følger man Politiets argumentasjon vil det si at det er mulig for alle og enhver, også utenfor borettslaget, til å parkere hvor de vil på området.

Riseth sier man nå ønsker en avklaring på det man mener er et uoversiktlig regelverk.

-Er det virkelig slik at et kommunalt parkeringsselskap skal kunne bøtelegge personer som står parkert på privat grunn?

Riseth legger til at man gjerne ser at Trondheim parkering foretar fremtidige kontroller.

-Vi har ingen problemer med å overlate dette til Trondheim parkering. Det kan imidlertid først skje etter at vi har fått slått fast hvilket regelverk som faktisk gjelder. Vi er også enig i at fremkommelighet, trafikksikkerhet og miljø er viktig.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: