13.2 C
Trondheim
søndag, september 25, 2022

-Ny E6 i Trøndelag vil knytte landsdelen tettere sammen

-Den massive E6-utbyggingen blir en lønnsom investering for fellesskapet, skriver prosjektdirektør i Nye Veier Johan Arnt Vatnan i denne kronikken.

Johan Arnt Vatnan 
prosjektdirektør i Nye Veier

Nå ruster vi omsider opp nedslitt og utdatert infrastruktur og bygger ut fire sentrale strekninger fra Ulsberg til Åsen (se fakta under). Disse får i all hovedsak fire kjørefelt, doble tunnelløp og en dimensjonert fartsgrense på 110 km/t.

Noe annet mener jeg ville vært en alvorlig forsømmelse på landsdelens mest brukte samferdselsårer.

Jeg har brukt det meste av yrkeslivet til å lede komplekse byggeprosjekter med betydelig verdi for samfunnet. St. Olav-utbyggingen var utvilsomt et slikt prosjekt. Nye Veiers sterke E6-satsing i Trøndelag er et annet framtidsrettet samfunnsoppdrag – ikke noe bakstreversk «bilprosjekt», som enkelte later til å tro.

Vi vet at denne massive E6-utbyggingen blir en lønnsom investering for fellesskapet. Det viser de samfunnsøkonomiske analysene som Nye Veier (og alle store samfunnsaktører) må gjennomføre før store statlige prosjekter blir prioritert og vedtatt.

Noen ganger blir disse analysene møtt med skepsis. Det kan skyldes at vi ikke har greid å formidle metodikken lettfattelig nok. Her er et forsøk:

I veisektoren går samfunnsøkonomiske analyser ut på å kostnadsberegne fordeler og ulemper for å fastslå om et prosjekt er lønnsomt eller ei. Vi beregner den samlede nytten og kostnadene de kommende 40 årene. De viktigste faktorene her er reisetid, ulykker, støy, kollektivtrafikk, drift/vedlikehold – og naturligvis investeringskostnader.

I tillegg vurderes en rekke forhold det er krevende å sette en nøyaktig pris på, som naturmangfold, jordbruksbeslag, nærmiljø, friluftsliv og kulturminner og klimautslipp.

Fra åpningen av ny E18 Tvedestrand – Arendal 2. juli 2019. (Foto: Nye Veier)

Da nye E18 åpnet ved Arendal falt reisetiden for tunge kjøretøy på strekningen betraktelig, og man så også en annen nyttig gevinst: Dieselforbruket ble kuttet med en tredjedel. Undersøkelsen er gjengitt i en artikkel i NLF-Magasinet.

Dataene er for små til at denne kan være signifikant, men den gir likevel et godt bilde på nytten varetransporten, naturen og miljøet vil få av en vei med god flyt, færre nedbremsinger og akselerasjoner.

Ny E6 i Trøndelag

Når styret til Nye Veier har valgt å prioritere utbygging av fire trønderske E6-prosjekter, er forklaringen at det samfunnsøkonomiske regnskapet totalt sett går i pluss. Fordelene for fellesskapet blir med andre ord større enn ulempene, og frigjorte midler kan brukes på andre viktige samfunnsformål.

Nye Veiers løsninger har så langt gitt en total kostnadsbesparelse på ca. 5 milliarder kroner. Den samfunnsøkonomiske nytten for fire felt og 110 km/t utgjør ca. 13 milliarder kroner.

Størst utslag på plussiden gjør altså kortere reisetid for både person- og varetransport. Reisetiden gjennom Trøndelag kortes ned med 35 minutter, noe som gir en betydelig samfunnsgevinst.

Det knytter landsdelen tettere sammen og får stor betydning for framtidas arbeidsmarked og boligmønster.

For eksempel vil det med 20 minutter kortere kjøretid være fullt mulig å bo på Berkåk og jobbe i Trondheim, eller omvendt. Trafikksikkerhet, liv og helse er også svært viktige nyttefaktorer. Det er ingen tvil om at de alvorligste ulykkene reduseres betydelig med firefelts vei og atskilte trafikkstrømmer.

Ny E6 vil redusere reisetiden mellom Berkåk og Trondheim med 20 minutter. (Foto: Nye Veier)

Hva blir så prisen for ny E6 i Trøndelag? Samlet får Nye Veiers seks prosjekter i Trøndelag en kostnad på ca. 24 milliarder kroner. Slike beløp er vanskelige å forholde seg til, men anslagene lå fra 15- 20 prosent høyere da Nye Veier overtok utbyggingsansvaret fra Statens vegvesen i 2016.

Og vel å merke: Da ble ny E6 planlagt med to og tre felt i stedet for fire samt enkle tunnelløp i noen av prosjektene.

Ambisiøse mål

For alle Nye Veier-prosjekter har vi dessuten flere ambisiøse prestasjonsmål. Første prioritet er at veien både kan bygges og brukes uten skader og ulykker. Videre er vi opptatt av at våre anlegg skal bidra til et rettferdig, helsefremmende arbeidsliv, og aktivt demme opp for svart arbeid og sosial dumping.

En sentral oppgave er også å minimere klimagassutslipp og øvrige miljøbelastninger. Nye Veier skal kutte klimagassutslippene i utbyggingsfasen med minst 40 % og 75 % i driftsfasen. Det kommer vi til å klare.

Et annet viktig prestasjonsmål for Nye Veier er å sørge for at utbyggingen legger beslag på så lite dyrkamark som mulig, både midlertidig og permanent. Her kan det nevnes at for strekningen Ulsberg–Melhus er permanent jordbruksbeslag redusert med ca. 20 % siden Nye Veier tok over porteføljen.

Et av prestasjonsmålene for Nye Veier er å sørge for at utbyggingen legger beslag på så lite dyrkamark som mulig (Foto: Nye Veier)

Nå når anleggsstart nærmer seg for alvor, og vi går fra ord til handling, dukker det ikke uventet opp innvendinger. Noen mener vi glemmer jordvern og klima, andre er kritiske til fire felt og 110, mens enkelte tar til orde for å droppe hele E6-satsingen. Slike synspunkter må vi tåle som stor, offentlig utbygger.

La meg likevel minne om at prosjektene våre er sterk etterlengtet fra trafikanter og næringsliv i Trøndelag. 2020 blir det store samferdselsåret i Trøndelag, da vil Nye Veier ha satt i gang anleggsprosjekter for 16 milliarder kroner. Vi gleder oss til å ta fatt!

FAKTA

Fra og med 2020 bygger Nye Veier ut følgende E6-strekninger:

  • Ranheim–Værnes
  • Kvithammar–Åsen
  • Ulsberg–Vindåsliene
  • Kvål–Melhus sentrum

For de to gjenværende strekningene Nye Veier har ansvaret for i Trøndelag, Korporalsbrua–Gyllan og Gyllan–Kvål, er planen å starte bygging i 2022/2023. Når alle prosjektene er fullført om sju-åtte år, har Trøndelag fått drøyt ti mil nye hovedveier, i all hovedsak bygd med fire felt, doble tunnelløp og dimensjonert for 110 km/t.

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her