Skolekapasiteten sprengt – sier nei til nytt felt på Tiller

Utbygger søker om dispensasjon for å kunne ferdigstille de to siste feltene av “Tiller Hageby”.

Av Anette Hagen

Det bygges som aldri før på Tiller. Bare i området mellom Tiller kirke og Brauta gård planlegges det rundt 600 nye boliger. Nå drar imidlertid rådmannen i bremsen.

I et saksframlegg til Bygningsrådet går nemlig rådmannen inn for å avslå en dispensasjonssøknad fra Block Watne AS om rekkefølgekrav og skolekapasitet.

Avslaget begrunnes med at de aktuelle boligene vil ligge innenfor skolekretsen til Rosten barne- og ungdomsskole, hvor det ifølge kommunen ikke er tilstrekkelig kapasitet.

TILLER HAGEBY: Skolekapasiteten ved Rosten skole er sprengt. Det kan få følger for utbyggingen av de to siste feltene av Tiller Hageby i Tiller-ringen 163.

Feltet det nå søkes dispensasjons om er det syvende og nest siste delfeltet i “Tiller Hageby”. Feltet skal bestå av seks 4-mannsboliger og to 6-mannsboliger med tilhørende parkeringskjeller.

I sin søknad påpeker utbygger at feltet vil ligge i utkanten Rosten skolekrets, og at det i luftlinje er like langt til Hårstad som til Rosten skole. 

Videre heter det at stopp i prosjektet vil kunne gi allerede innflyttede beboere en “uforholdsmessig ulempe” og at Block Watne kan komme til å permittere arbeidsfolk.

Saken er satt på sakskartet til Bygningsrådets møte den 24. april.