Vendte tommelen ned for 70 m2 stort naust i fjæra

Bygningsrådet mener tiltaket vil føre til økt privatisering av strandsonen. Nå er saken oversendt Fylkesmannen.

- Annonse -

Det er hjemmelshaver av Bynesveien 906 som ønsker å erstatte dagens eksisterende naust på 20m2 med et nytt bygg på 70m2.

Noe av bakgrunnen for tiltaket er at man ønsker å utbedre sanitærforholdene på eiendommen. Da huset skal være i dårlig forfatning ønsker man å etablere et sanitærrom i et eventuelt nytt naust.

Hjemmelshaver skriver videre at eiendommen i dag benyttes av en storfamilie som driver et «aktivt friluftsliv» på sjøen, og at det er «uhensiktsmessig» å skulle frakte med seg båter og kajakker for hver gang.

Det vises også til naboeiendommen hvor det for ikke lenge siden ble satt opp et naust på 150m2, og at dette ligger nærmere strandlinja enn hva det omsøkte naustet vil gjøre,

Avslag

Byggesakskontoret godkjente i mai søknaden om riving av dagens naust, men fant ikke å kunne godkjenne oppføringen av et nytt naust på 70m2. Dette da man mente tiltaket ville medføre en «vesentlig tilsidesettelse» av hensynene bak 100-meters beltet.

Byggesakskontoret mente heller ikke at byggingen av et 150m2 stort naust på naboeiendommen kunne sammenlignes med det omsøkte tiltaket.

At det på naboeiendommen er satt opp et naust på 150m2 er ikke sammenlignbart med det å sette opp et naust på 70m2 i Bynesveien 906 mener Byggesakskontoret.

Dette da det ikke var snakk om en utvidelse «av betydning» og da naboeiendommen fra før var regulert til formålet.

Hjemmelshaver påklagde vedtaket og mente plasseringen av det nye naustet ikke ville være til sjenanse eller hinder for allmennheten slik Byggesakskontoret mente.

Det ble videre gjort gjeldende at det var «fritt frem» å ferdes langs strandsonen og at det var etablert sti ned til strandsonen ved den andre enden av tomtegrensen.

Da Bygningsrådet i forrige uke behandlet klagen valgte et flertall å følge innstillingen fra Kommunedirektøren som mente en dispensasjon ville være klart til ulempe når det
gjaldt tilgjengelighet for allmennheten og naturinteressene i strandsonen.

Sakens er nå oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: