Kommunedirektøren sier nei til utvidelse av Klett Dekk AS

Nå kommer klagesaken opp i bygningsrådet.

- Annonse -

Det var i fjor sommer at Bernt Ole Eggan søkte om rammetillatelse for et kombinert industri- og driftsbygg i Leinstrandvegen 760.

Bygget vil ha et fotavtrykk på ca 2000 m2 og være 10,2 meter høyt (3 etasjer).

I søknaden vises det til at man trenger en ny driftsbygning med takhøyde og plass nok til å kunne reparere og vedlikeholde store landbruksmaskiner som moderne skurtreskere.

Det vises videre til at Klett Dekk AS, som også holder til på eiendommen, trenger større plass. Virksomhetens størrelse, behovet for «effektive arealer» og bedre arbeidsforhold for de ansatte nevnes som hovedgrunn for søknaden om et nytt bygg.

Klett Dekk AS eies i dag av Bernt Ole Eggans sønn, Ola Eggan, som også er firmaets daglige leder. Plassmangelen har gjort at dekkeverkstedet nå blant annet har 8 containere med bildekk stående på naboeiendommen i Leinstrandvegen 732.

Byggesakskontoret avviste i september søknaden om nytt industribygg og driftsbygning med henvisning til byggets høyde og at tiltaket krevde dispensasjon fra LNFR-formålet.

Klett Dekk AS har ikke lagringsplass nok. Nå har firmaet søkt om å få oppbevare bildekk på nabogården. (Bildet er tatt av en nabo som stiller seg kritisk til de rusten stålcontainerne)

Vedtaket ble påklaget den 24. september av advokat Pål Espås.

I klagen gjøres det gjeldende at bygget ikke bør omtales som et «industribygg». Dette da 50% av bygget skal benyttes i forbindelse med landbruksvirksomheten på stedet.

Videre påpekes det at bygget er tegnet som en moderne landbruksbygning som passer inn blant øvrige landbruksbygninger i området.

Klagesak

Egentlig skulle klagesaken ha blitt behandlet i bygningsrådet den 23. mars, men Kommunedirektøren valgte å trekke saken i påvente av en uttalelse fra Statsforvalteren.

I sin uttalelse av den 20. april fraråder Statsforvalteren at det gis dispensasjon fra LNFR-formålet. Det vises til de politiske føringene i «Nasjonal jordvernstrategi» og at jordvern er en «viktig faktor» for å nå FN’s bærekraftsmål.

Statsforvalteren skriver videre at man vil vurdere å påklage et positivt dispensasjonsvedtak i bygningsrådet.

I sitt saksfremlegg går Kommunedirektøren inn for å avvise klagen fra Bernt Ole Eggan. Det vises til at kun 3 prosent av Norges landareal er dyrkbar mark og at bare 1 posent er egnet for matkorndyrking.

Kommunedirektøren mener dyrkbar jord er et «knapphetsgode som ikke er lett erstattelig» og at oppføring av det omsøkte bygget vil utgjøre en «vesentlig tilsidesettelse» av de hensyn LNFR-bestemmelsene er ment å ivareta.

I sin dispensasjonssøknad påpeker imidlertid Bernt Ole Eggan at det er den dårligste dyrkamarka på eiendommen som vil bli beslaglagt.

Dyrkamarka det er snakk om skal bestå av «tung, stiv leirjord» som ligger i skyggen av dagens driftsbygning og i en helning ned mot en bekk.

Klagesaken skal etter planen behandles av bygningsrådet onsdag 26. mai

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: