- Annonse -

Vil bygge hotell på Leangen

Men Kommunedirektøren mener planene vil ha en "negativ virkning" for Midtbyen og anbefaler politikerne å si nei.

- Annonse -

OPPDATERT: Bygningsrådet valgte tirsdag å utsette spørsmålet om igangsetting av privat detaljregulering av Falkenborgvegen 38 til neste møte. Dette etter forslag fra Roar Aas (AP)

Det er Lord Eiendom AS som gjennom selskapet Linie Eiendom AS, ønsker å bygge et hotell og konferansesenter i Falkenborgvegen 38 på Leangen.

Planområdet ligger sentralt til ved rundkjøringen Falkeborgvegen/Leangenvegen ca 350 meter fra Leangen stasjon og Sirkus Shopping.

Dagens bygningsmasse består av et større næringsbygg hvor blant annet Dekk 1 og Ryds Bilglass holder til. Hank Sport holdt også tidligere til på adressen.

Voll Arkitekter sendte i januar i år inn en anmodning om oppstartsmøte for detaljregulering av eiendommen hvor det ble skissert tre ulike løsninger:

  • Et tårn i 12.etasjer med park
  • Blokkbebyggelse fra 2. til 9 etasjer
  • Kvartalsbebyggelse fra 4.til 6. etasjer

I samtlige løsninger trappes bebyggelsen ned mot nord mot Louiselyst Gård.

I planinitiativet ble det skissert flere ulike løsninger for bebyggelsen (Illustrasjon: Voll Arkitekter)

I planinitiativet heter det at bydelen mangler hotell- og overnattingsvirksomhet og at en økning i «besøksintensive» virksomheter gjør området mer aktuelt for reiseaktivitet.

Videre påpekes det at området anses som «meget tilgjengelig» for kollektivreisende og at det ligger «ved inngangen til byen» for de som kommer nordfra og fra Værnes.

Negativ

Hotellplanene vekket imidlertid liten begeistring hos Byplankontoret som i mars anbefalte at det ikke ble startet opp privat reguleringsarbeid av Falkenborgvegen 38.

I begrunnelsen ble det vist til at plassering av et hotell med konferansetilbud i området vurderes å ville få en «negativ virkning» for Midtbyen.

Dette da man mente at framtidige hotellgjester og seminardeltakere «i liten grad» ville bruke serverings-, kultur og handelstilbud i Midtbyen med en lokalisering «såpass perifert«.

Videre gjøres det gjeldende at det i dag er mangel på byggeklare næringstomter i Trondheim og at det derfor er viktig å ta vare på eiendommer som er regulert til næring.

Voll Arkitekter mener imidlertid at argumentasjon fra Byplankontoret ikke holder vann og viser til at bygningsrådet senest i mars valgte å sende planforslaget for Falkenborgvegen 32-39 ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget fra Realinvest AS og Trym Eiendom AS er å legge til rette for byutvikling på Leangen med transformasjon av arealene langs Falkenborgvegen.

I et brev av den 31. mars ber derfor Voll arkitekter på vegne av utbygger om at hotellplanene i Falkenborgvegen 38 legges frem for politisk behandling i bygningsrådet.

I anmodningen stiller man seg sterkt undrende til Byplankontorets påstand om at et hotell på Leangen vil virke negativt inn på Midtbyen.

Videre mener man at et hotell som er trukket lenger inn på eiendommen enn dagens næringsbygg vil gjøre lystgården Louiselyst Gård mer synlig i nærområdet.

Saken skal etter planen opp i bygningsrådet tirsdag 8. juni

 

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: