TOBB vil bygge boligblokker på Nedre Flatåsen

Legger opp til rundt 70 leiligheter fordelt på 3 boligblokker langs Nedre Flatåsveg.

- Annonse -

Boligbyggelaget TOBB ønsker å bygge flere boligblokker like ved Firbladskogen mellom nedre Flatåsen og Romolslia.

Planforslaget ble sendt inn til 1. gangs behandling i august i fjor, men er siden revidert flere ganger. Dette da kommunen blant annet ønsket tydeligere informasjon om planens virkning på landskap, terreng og naturmangfold.

Man ba også om dokumentasjon om hvordan man ville løse det å legge høyspentledningen som går gjennom planområdet, i rør under bakken.

I planforslaget som det nå jobbes med legges det opp til i alt 72 leiligheter fordelt på 3 boligblokker på 4-5 etasjer. Maksimum 40% av leilighetene skal være fra 30 til 50m2. Minimum 10% av leilighetene skal være over 80m2. Leiligheter under 30m2 tillates ikke.

Bebyggelsen sett fra sør i Nedre Flatåsveg. (Fotomontasje: Voll arkitekter)

Det tilrettelegges for trappoppgangsløsninger og noe svalgang for å gi alle leiligheter mulighet til lufting mot stille side.

Selv om området ligger i den såkalte ytre parkeringssone hvor kravet er 1,2 plasser per boenhet (eller per 70m2), så reguleres det allikevel for kun 1 parkeringsplass per boenhet.

Dette gjøres da planområdet ligger 3 minutters gange fra lokalsentrum og 5-7 minutters gange fra metroholdeplassen Bjørndalstoppen.

Parkering legges til egen parkeringskjeller, mens gjesteparkering er lagt på overflaten med tilkomst via avkjørsel til garasje- og rekkehusområde fra Nedre Flatåsveg.

Bebyggelse med uteoppholdsareal fra rekkehusbebyggelse vest for planområdet mot øst (Illustrasjon: Voll arkitekter)

Uteoppholdsarealet er tenkt plassert mellom en større åpning i bebyggelsen mot sør-vest for å oppnå gode solforhold og skjermet fra støy fra vei.

Det planlegges støyskjerming med 1,2 høyde, som gjør at man vil kunne se over. Det tilrettelegges videre for lekeareal, ulike aktiviteter og møteplasser ut mot Firbladskogen i øst.

Det planlegges ny offentlig gang- og sykkelforbindelse sør i planområdet som vil forbinde eksisterende trase langs Nedre Flatåsveg med trase til Romoslia og sør-østover til metrobussholdeplass Bjørndalstoppen.

Det jobbes nå med justeringer knyttet opp til støyproblematikk.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: