Naboer protesterer på fortetting ved Rotvollfjæra

Mener to nye eneboliger nederst i Hasselbakkvegen vil bidra til å forringe kulturmiljøet på Nedre Charlottenlund. Nå kommer klagesaken opp i bygningsrådet.

- Annonse -

Det var i juni at selskapet Bolig Partner Prosjekt AS fikk godkjent søknaden om opprettelsen av to nye eneboliger på to fradelte parseller fra Hasselbakkvegen 19.

Godkjennelsen krevde dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, noe Byggesakskontoret fant å kunne innvilge. Dette da det omsøkte tiltaket uansett ville ha boligbebyggelse på alle kanter.

Flere naboer har imidlertid uttrykt stor skepsis til fortettingsprosjektet som man mener vil bidra til en ytterligere forringelse av strøkskarakteren og kulturmiljøet på Nedre Charlottenlund. Det vises i den sammenheng til andre godkjente fortettingsprosjekt i området.

I merknadene påpekes det videre at tiltaket vil føre til redusert utsyn til fjorden fra Ladestien et lite stykke unna.

I en av nabomerknadene er det lagt ved et bilde som er tatt fra Ladestien mellom Hasselbakkvegen 10 og 19. I merknaden heter det at to nye eneboliger vil «tette helt igjen» gjenværende utsyn mot Trondheimsfjorden retning N /NØ. (Foto: fra kommunens sakspapirer)

Da utbyggingen vil skje i nærheten av bevaringsområdet for de tyskbygde firemannsboligene i Sjøveien, så ble planene oversendt byantikvaren for en uttalelse.

I sin uttalelse påpeker byantikvaren at arealet er i dag ubebygd, og at det utgjør en «fin og grønn buffer til de verneverdige boligene«. Byantikvaren ser derfor helst at arealet forblir ubebygd.

Dersom eiendommen allikevel skal utbygges så mener byantikvaren at de prosjekterte eneboligene har en «tilnærming og et formspråk som kan anbefales

Også Trøndelag fylkeskommune har hatt planene til uttalelse. Her heter det at utformingen med rektangulær form og saltak vurderes som «gode grep for tilpassing til omgivelsene«.

Både byantikvaren og fylkeskommunen mener utformingen av de planlagte boligene har et formspråk som kan anbefales hvis det først skal bygges. (Tegning: Bolig Partner AS)

Det understrekes imidlertid at tiltaket bør planlegges og gjennomføres uten terrenginngrep som «vil stå som lesbare i ettertid«.

Ut over dette kan ikke fylkeskommunen se at tiltaket vil «forringe kystens landskapskapsverdier» eller «allmenhetens tilgang til strandlinjen eller dens
naturverdier i vesentlig grad»

Klagesaken kommer opp i bygningsrådet den 10. januar. I sitt saksfremlegg skriver Kommunedirektøren at det sentrale vurderingstemaet er om det kan gis dispensasjon for oppføring av to eneboliger på bebygd eiendom innenfor 100- metersbeltet langs sjø.

Kommunedirektøren anbefaler at kommunens tidligere vedtak opprettholdes.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: