- Annonse -

Opphever kommunens dispensasjon til deponi

Byggesakskontoret unnlot å sende saken til regionale og statlige myndigheter for uttalelse.

- Annonse -

Statsforvalteren i Trøndelag har opphevet kommunens dispensasjon for forlenget driftstid for massefylling i Skjetleinvegen 38.

Deponiet skulle egentlig ha blitt ferdigstilt innen 2020, men på grunn av endringer i markedet (tilgang på masser) søkte Rambøll i januar om en forlenget driftstid frem til 1. juli 2023

Byggesakskontoret godkjente i februar søknaden med henvisning til at en dispensasjon ville være «til fordel for grunneier som får ferdigstilt arealene, for samfunnet ved at det åpnes for mottak av masser og for kulturlandskapet

Vedtaket ble påklaget av beboere i området som påpekte at man i hele anleggsperioden hadde vært plaget med «enorme støvmengder, rystelser i huset og høy hastighet på lastebiler.»

Klagen var oppe til politisk behandling i slutten av september, hvor et enstemmig bygningsråd valgte å opprettholde kommunens tidligere vedtak.

Nå har imidlertid Statsforvalteren valgt å oppheve kommunens vedtak. Årsaken er at Byggesakskontoret unnlot å sende søknaden om forlenget dispensasjon fra LNF-formålet ut på høring til relevante myndigheter.

Statsforvalteren presiserer at dette ikke nødvendigvis ville vært bestemmende for vedtaket, men at faglige innspill skal sikre at kommunen har et «bedre faglig grunnlag for å foreta den interesseavveining som dispensasjonssøknaden krever».

Saken er nå sendt tilbake til Byggesakskontoret.

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: