- Annonse -

Vil bygge 37 boliger ved nedlagt småbruk på Spongdal

Byplankontoret ser positivt på fortettingsprosjektet som man mener vil være med på å bygge opp om livskraftige lokalsentre på Byneset.

- Annonse -

Det er Trondheim Eiendomsselskap AS som ønsker å bygge ut den 8,6 mål store landbrukseiendommen i Spongdalsvegen 803. Eiendommen består i dag av en kårbolig og en driftsbygning.

I en foreløpig planbeskrivelse legges det opp til i alt 37 boenheter. Bebyggelsen er tenkt fordelt på 6 eneboliger á 140m² (inkl. delvis 3.etasje), 17 rekkehus med størrelse 94m² – 104m² og 14 leiligheter med størrelse på 53m² og 70m².

Situasjonskart over Spongdal. Eiendommen gnr bnr. 220/5 vises med lysblå farge

Det er foreløpig prosjektet 43 parkeringsplasser, hvorav 2 HC-plasser. 30 p-plasser er tenkt plassert i carport for rekkehus og leiligheter, i tillegg til 7 p-plasser langs den interne kjørevegen.

Utbygger skriver i planbeskrivelsen at boligprosjektet vil være med på å styrke stedet Spongdal.

Dette da nye boliger vil tilrettelegg for «intern flytting» på Spongdal, og da førstegangskjøpere og personer med behov for familiebolig kan etablere seg i området.

Det påpekes også at en utbygging vil være med på å øke kundegrunnlaget for AtB sine ruter 75 og 77.

Byplankontoret positiv

I en tilbakemelding etter et oppstartsmøte den 15. desember, skriver Byplankontoret at utvikling av tomta til boligformål med økt fortetting er et «riktig grep».

Foreløpig planskisse for eiendommen. (Tegning: Voll arkitekter)

Det vises til at tomtas beliggenhet er «meget god» med tanke på å bygge opp om «livskraftige lokalsentre på Byneset». Byplankontoret ser også positivt på at planinitiativet tar hensyn til eksisterende typologier i den omkringliggende småhusbebyggelsen.

Byplankontoret påpeker at området må sikres gode uterom for lek og opphold. En lekeplass på rundt 1-1,5 dekar anbefales lagt sørøst (eller eventuelt sør) på tomta slik at den kan knyttes til eksisterende gang- og sykkelveg og reguleres offentlig.

Videre heter det at holdeplassen ved gamle Spongdal skole på sikt vil legges ned, og at AtB derfor ønsker at det reguleres inn holdeplasser i begge retninger ved Fallet holdeplass.

Byplankontoret anbefaler at det med utgangspunkt i det foreløpige planforslaget settes i gang arbeid med ny reguleringsplan.

LES OGSÅ: 

Vil bygge 34 leiligheter ved golfbanen på Byneset

LES OGSÅ

- Annonse -

Siste saker:

ANNONSE: