-1.8 C
Trondheim
torsdag, februar 2, 2023

Grunneier fikk nei til massefylling ved Jonsvatnet

En grunneier ved Jonsvatnet ønsker å forbedre dyrkingsforholdene på egen eiendom. Kommunen sier nei og viser til økt fare for forurensing av drikkevannskilden.

- Annonse -

En grunneier ved Jonsvatnet har fått avslag på søknaden om tilkjøring av rene masser til to fulldyrkede arealer på egen eiendom. Hensikten med tiltaket skal være å forbedre dyrkingsforholdene på stedet.

I en egen matjordplan utarbeidet av Norsk Landbruksrådgivning går det frem at eiendommen har flere såkalte vassjuke arealer. På grunn av til tider høy vannstand i en nærliggende bekk har det nemlig vært vanskelig å få til en skikkelig drenering av jorda.

I følge Norsk Landbruksrådgivning finnes det «klare agronomiske fordeler» med det omsøkte tiltaket. I søknaden heter det at tiltaket vil styrke driftsgrunnlaget på gården gjennom forbedret driftsareal.

Grunneier ønsker å fylle opp det 17 mål store arealet med rene masser med en snittdybde på 3 meter. På toppen skal det legges et lag med matjord på minimum 50 cm.

Kartutsnittet viser de to områdene for massefylling(Fra kommunens sakspapirer)

I forbindelse med behandlingen av søknaden ba Byggesakskontoret om uttalelser fra blant annet Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren og Mattilsynet.

Dette da det aktuelle området er definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR) samtidig som det ligger innenfor nedslagsfeltet til Jonsvatnet. Tiltaket krever dermed flere dispensasjoner.

Mattilsynet fraråder i sin uttalelse å gi dispensasjon da tiltaket innebærer en «uønsket trussel mot drikkevannskilden og er i strid med kommunens planbestemmelser for
hensynssone drikkevann«.

Statsforvalteren viser til at det omsøkte tiltaket i en periode vil føre til en «markert økning» i trafikken i Jonsvannsveien, og at dette kan ha «uheldige virkninger for eksisterende bebyggelse, og også for dem som bruker området til friluftsformål«.

Også Trøndelag fylkeskommune fraråder dispensasjon og viser til nedslagsfelt for drikkevannskilde, friluftsliv, trafikksikkerhet og «ulemper knyttet til støy og støv» på eksisterende bebyggelse.

Grunneier har 3 uker på å klage på vedtaket

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: