Leier tomt av kommunen men får ikke bruke den

Trolla IL fikk i 2017 klarsignal fra ikke mindre enn fire enheter i Trondheim kommune til å etablere en diskgolfbane i Bymarka. Nå har imidlertid en femte enhet i kommunen - Byggesakskontoret - avslått søknaden om dispensasjon fra LNFR-formålet.

- Annonse -

Det var i august at Byggesakskontoret sendte ut et brev til Trolla IL hvor det het at idrettslaget hadde brutt plan- og bygningsloven da man i 2018 etablerte en diskgolfbane i Evighetsskogen i Bymarka.

Tiltaket krevde nemlig dispensasjon fra paragrafen i KPA som omhandler aktivitet i Bymarka, noe idrettslaget ikke hadde søkt om.

I en redegjørelse fra Trolla IL heter det at man tok det for gitt at alle tillatelser var på plass. Dette da man i forkant av etableringen av diskgolfbanen hadde vært i kontakt med både Enhet for idrett og friluftsliv, Eierskapsenheten, Miljøenheten og Trondheim bydrift.

I november 2017 ble det inngått en 20-årig leieavtale for det aktuelle området mellom Trolla IL og Eierskapsenheten i Trondheim kommune.

Oversiktskart hvor området er vist med kraftig rød strek. Markagrensa er vist med tynnere rød strek. (Fra kommunens sakspapirer)

Enhet for idrett og friluftsliv ga klarsignal til etablering, mens Miljøenheten og Trondheim bydrift veiledet idrettslaget i «muligheter og begrensninger ved forvaltning av området«.

Trolla IL mottok også tilskudd fra Trondheim kommune i forbindelse med etableringen.

Klage

Bakgrunnen for at Byggesakskontoret først i høst påpekte at tiltaket manglet nødvendige dispensasjoner, var at det før sommeren hadde kommet inn ulike henvendelser fra beboere i Trolla.

I henvendelsene ble det vist til at det i forbindelse men en utvidelse av diskgolfbanen nå var lagt trapper i terrenget for å lette adkomsten til anlegget.

Beboere på Trolla har henvendt seg til kommunen i forbindelse med at flere trær i Bymarka er felt under etableringen av en diskgolfbane. (Fra kommunens sakspapirer)

Man var også bekymret for at det var hugget ned mange trær i den kommunalt fredede Evighetsskogen, og at en større parkeringsplass var under planlegging.

I en kommentar til klagen viser Trolla IL til leieavtalen med kommunen, og at både Trondheim bydrift og Miljøenheten har vært på befaring og veiledet om hvordan felling av trær skulle gjøres inn til etablert anlegg.

Dispensasjon

Trolla IL sendte den 18. oktober inn en søknad om dispensasjon. Her går det frem at utkaststeder og kurver (10 av hver) er plassert oppå terrenget uten graving, og at dette kun dekker et samlet areal på cirka 50 kvadratmeter.

Byggesakskontoret ba i slutten av oktober Statsforvalteren i Trøndelag om en uttalelse. Her går det frem Statsforvalteren fraråder dispensasjon da det blant annet ikke er klart hvordan hensyn til myr og naturmangfold i området skal ivaretas.

I en redegjørelse skriver Trolla IL at det er lagt ut klopper og små gangbruer for å hindre slitasje på terrenget. (Fra kommunens sakspapirer)

Byggesakskontoret valgte den 14. desember å avslå søknaden om dispensasjon. I tillegg til uttalelsen fra Statsforvalteren vises det også til at diskgolfanlegg «ikke er i tråd med friluftsformålet i motsetning til stier, og skiløyper.»

Byggesakskontoret mener diskgolf «nok kan oppfattes som friluftsliv for de som bedriver idretten«, men at det samtidig kan være til hinder for friluftsliv «for de som ønsker å gå tur i marka, plukke bær og sopp mm».

Trolla IL har fått frem til begynnelsen av januar til å klage på vedtaket.

- Annonse -

LES OGSÅ

- Annonse -

PÅ FORSIDEN: