Frykter hytte ved friområde på Lian vil gjøres om til utleiebolig

Hytteeier forsikrer på sin side at hensikten med planlagte tiltak er å bevare et kulturminne samt tilpasse hytta til dagens forventede krav til miljø og sikkerhet.

- Annonse -

Thoma Bolig AS har søkt kommunen om å få legge vann- og avløpsrør inn til en hytte de eier ved Lianvatnet. Det søkes samtidig om å få legge ned en el-kabel som i dag går i spenn frem til hytta.

Den aktuelle hytta ble bygd i 1923 og fungerte en lengre periode som treffsted for folk som hadde flyttet til Trondheim fra Helgeland. Hytta er fortsatt registrert med et såkalt «allmennyttig formål».

Da hytta videre ligger i et friområde med «betydelige» kulturlandskapsverdier krever tiltaket dispensasjon fra forbudet om graving og masseforflytting.

Gravearbeid

Thoma Bolig AS fikk i mars 2021, etter innspill fra Byantikvaren, tillatelse til gjøre enkelte endringer på hyttas fasade. Dette slik at man kunne tilbakeføre viktige elementer av fasaden til antatt historisk utrykk.

I mai 2021 sendte imidlertid Byggesakskontoret ut et pålegg om umiddelbar stans av alle arbeider ved hytta.

Hytteeier fikk i mai 2021 pålegg om å stanse alle gravearbeider på eiendommen (Fra kommunens sakspapirer)

Under en befaring den 11. mai ble det nemlig konstatert at det hadde blitt utført søknadspliktige gravearbeider i forbindelse med legging av vann- og avløpsledninger.

Inngrepet var i følge kommunen foretatt i umiddelbar nærhet av en «svært populær» tursti, hvor deler av stien hadde blitt ødelagt som følge av kjøring med tunge anleggsmaskiner.

I et tilsvar til kommunen beklaget Thoma Bolig at det hadde blitt utført søknadspliktige arbeiderer uten tillatelse og at dette var gjort som følge av misforståelse av regelverket.

Det ble samtidig bedt om å få gjenopptatt godkjente arbeider på selve hytta. I juni 2021 sendte hytteeier inn en dispensasjonssøknad om motorferdsel til eiendommen slik at man kunne frakte byggematerialer og masser inn til hytta.

Hytteeier fikk dispensasjon til motorferdsel i utmark for å kunne frakte inn bygningsmaterialer. (Fra kommunens sakspapirer)

Byggesakskontoret avslo imidlertid søknaden og viste til at eiendommen var vist som landbruks-, natur- og friluftsområde i reguleringsplanen for Lian og Kystadmarka.

Thoma Bolig påklagde vedtaket og viste til at kommunen allerede hadde gitt tillatelse til at man kunne gjennomføre arbeider med den hensikt å kunne ivareta de antikvariske verdiene ved hytta.

Man følte seg videre «grovt forskjellsbehandlet» sammenlignet med andre hytteeiere i bymarka. I følge klagen skal både private eiere, foreninger og kommunen selv fått tillatelse til tilsvarende motorferdsel ved rehabilitering og vedlikehold av egne hytter.

Videre følte man det «grenset til mobbing» fra kommunens side når det fra Byggesakskontoret ble anbefalt at man benyttet hest og vogn.

Den aktuelle eiendommen markert i gult (Skjermdump fra ©norgeskart.no)

Da klagesaken i september 2021 kom opp til politisk behandling i bygningsrådet valgte politikerne å innvilge dispensasjon. I vedtaket ble det lagt til grunn at klager hadde et ønske om å sette i stand hytten for å «legge til rette for friluftsliv og naturopplevelser for allmennheten eller en større gruppe brukere«.

Bymarka

I forrige uke sendte Thoma Bolig inn en ny dispensasjonssøknad slik at man kunne fullføre det påbegynte arbeidet med å legge vann- og avløpsledninger inn til hytta.

I følge søknaden er hensikten med arbeidene å «bevare et kulturminne og tilpasse hytta til dagens forventede krav til blant annet miljø og sikkerhet

Videre heter det at man med omsøkte tiltak ønsker å legge til rette for naturopplevelser og friluftsliv i nærmarka. Dette da hytta ligger i nærheten av endestasjonen til Gråkallbanen og dermed vil være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud for bruk av bymarka.

Den aktuelle hytta ligger like ved Lianvatnet (Fra kommunens sakspapirer)

Thoma Bolig mener en istandsetting av hytta og opprydding i sanitære forhold vil berike område betraktelig. Det påpekes også at det er viktig at en foreningshytte har toalett slik at det forhindrer unødvendig forsøpling av naturen.

En nabo har kommet med flere merknader til det omsøkte tiltaket. Det vises til at selskapet som eier hytta i dag leier ut flere leiligheter og hus i Trondheim. Man frykter derfor at det samme vil skje med hytta ved Lianvatnet.

Man er også redd for at en godkjennelse vil sette presedens i andre saker hvor andre hytteeiere i bymarka vil flere bygge nye, eller restaurere eldre hytter.

Også Byggesakskontoret er skeptisk til tiltaket og har bedt Statsforvalteren om en uttalelse før man fatter vedtak.

LES OGSÅ:

Vil bygge opp igjen gammel bolig på Lian – kommunen sier nei

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

PÅ FORSIDEN:

- Annonse -

LES OGSÅ