Bystyret har sagt ja til at NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS får bygge opp mot 170 studentboliger bak KIWI på Nardo.

Av Jan Vestre

I følge planbeskrivelsen for prosjektet vil bygningskroppen bestå av flere smale blokker forbundet med gangsoner og fellesareal.

Ut mot Nardovegen vil blokkene ha 5 etasjer hvorav toppetasjen skal være tilbaketrukket. Mot Torbjørn Bratts veg vil det være 6 etasjer samt sokkel. I sokkeletasjen blir det parkering, boder og fellesareal.

Bygget vil ha adkomst fra Nardobakken.

STUDENTBOLIGER: Enn så lenge vokser ugresset bak KIWI på Nardo. Nå har Bystyret åpnet for at det kan bygges 170 studentboliger.

Lang behandlingtid

Den gjeldende eiendommen bak KIWI er en del av et større næringsområde og er i Kommuneplanens arealdel 2012 – 2024 (KPA) regulert til nettopp næringsformål.

Bygningsrådet behandlet i desember 2014 saken for første gang og anbefalte da detaljregulering av området Nardobakken 2 med sikte på å endre
formål i KPA fra kontorer og forretning til boliger for studenter.

Hovedgrunnen til at det tok nærmere tre år på å sluttbehandle saken var de geotekniske
forholdene og innsigelser fra NVE.

STUDENTBOLIGER: Bystyret har sagt ja til at NorgesGruppen Eiendom Midt-Norge AS får bygge opp mot 170 studentboliger bak KIWI på Nardo.

Godkjent med forbehold

Bystyret har nå vedtatt forslaget til detaljregulering av området men har satt to punkt som vilkår for byggestart.

Et fortau på nordsiden av Nardobakken skal være etablert og det skal sikres tilrettelagt
krysningspunkt for fotgjengere mellom Nardobakken og Nardovegen før det gis ferdigattest.

Rådmannen presiserer at det er ingen garanti for at boligene faktisk blir brukt av
studenter siden plan – og bygningsloven i dag ikke gir hjemmel til å kreve dette. Selv om det politisk er bestemt i vedtaket ved førstegangs behandling av detaljplanen, avhenger dette av tilliten til utleierne, heter det.

NYE BOLIGER PÅ NARDO: Bystyret har nå sagt ja til bygging av opptil 170 studentboliger på tomten bak KIWI.