10.8 C
Trondheim
tirsdag, juli 14, 2020

Markerte historisk kryssing av Nidelva ved Øvre Leirfoss

300 år siden general Armfeldt og karolinerne forsøkte å erobre Trondheim.

Lørdag formiddag hadde flere historieinteresserte trondhjemmere lagt turen til Øvre Leirfoss. Anledningen var en markering av general Armfeldt og karolinernes forsering av Nidelva i 1718.

Markeringen fant sted på vestsiden av elva et par hundre meter ovenfor demningen.

-Markeringen var et samarbeid mellom Sjetne pensjonistforening, Trondheim kommune, Rustkammeret ,Det Nordenfjeldske Artellericompanie og Sjetne Frivilligsentral, forteller Ivar Nervik i Sjetne pensjonistforening.

PLAKETT: Lørdag ble det avduket en plakett et par hundre meter ovenfor demningen Øvre Leirfoss.

Nervik har forøvrig skrevet et lengre stykke om svenskenes dramatiske fremrykking gjennom Sjetnemarka i boka “Sjetnemarka – bygda i by’n” som kom ut før jul i fjor. Boka kan fåes kjøpt ved henvendelse til Sjetne frivilligsentral eller Sjetne pensjonistforening.

I forbindelse med lørdagens markering ble det avduket en plakett på plassen der Armfeldts styrker forserte Nidelva. Fortsatt så kan kvernsteinene til den store flytebroa sees i vannkanten.

-Trondheim kommune har takket oss for initiativet og ser det som naturlig at plassen blir sett i sammenheng med turstien som er under planlegging langs Nidelva mellom Trondheim og Brøttem i Klæbu, forteller Nervik.

Christiansteen Artillerie Compagnie og Nordenfieldske Dragouners Corps var på plass under markeringen og saluttere. Etterpå ble det servert kaffe og vafler på Leirflaten gård.

Utdrag fra boken “”Sjetnemarka – bygda i by’n”

Skrevet av: Ivar Nervik
Foto: Bernt Kulseth /Karolinerspelet i Tydal

Natt til den 28. november 1718 klarte svenskene å få bygget ferdig ei flytebru som de planla å sette over Nidelva. Brua ble bygget ferdig nedenfor Leira gård nær Jonsplassen, like ovenfor Øvre Leirfoss. Materialene var plank som svenskene tok fra sagbruket ved fossen samt materialer fra husene på Utleira. Brua ble bygd i seksjoner og endelig ferdig montert ved elvebredden. Flytebrua var stor og kunne gi plass til 500 mann. Den var bygget så bred at fire dragoner kunne ri over jamsides eller seks mann til fots i bredden. Det sies at brua ble «tjoret» på midten med tau til store kvernsteiner på bunnen som motvekt mot strømmen i elva.

(Fortsetter under bildet)

Tidlig om morgenen den 28. november var svenskene smarte nok til å la strømmen i elva svinge brua over mot land på Tillersida. Her var elva «160 alen bred» eller omtrent 100 meter. Deretter begynte 800 fotfolk og ryttere å marsjere over brua. Den norske løytnant Heinemann sendte sersjant Wildman og 12 mann fra Guldalske kompani ned til brostedet for å observere, De ble nok mildt sagt overrasket over det de fikk se. De hadde fått ordre om å åpne ild mot svenskene, hvilket de også gjorde. Men de måtte fort trekke seg tilbake til løytnantens styrker lenger oppe. Løytnant Heinemann kommanderte sine dragoner til hest og sendte melding til obersten om at de ville angripe. Så rykket han frem mot fienden.

(Fortsetter under bildet)

Men da svenskene begynte å skyte med kanonene sine fra Strindasida, ble de norske dragonhestene så redde at nordmennene ikke klarte å få til noe sluttet angrep. Hestene sprang til forskjellige kanter og rekkene ble brutt opp. Løytnanten sto tilbake med fem mann. Og nå måtte løytnanten søke hjelp hos sersjanten. De klarte å samle de norske dragoner oppe i bakken ovenfor elva. Deretter red de tilbake og sluttet seg sammen med oberst Motzfeld som hadde kvarter ved Tiller gård. Og svenskene kom i land på Sjetnemarksida og tok løytnant Heinemanns stilling nede ved elva. Kaptein Bierck og hans vervede soldater grep ikke inn i kampene. Nordmennene var slått.

NB! Karolinerspelet i Tydal har premiere for 2019-utgaven den 17. april.

2 KOMMENTARER

 1. Feil framstilling av konstruksjon av brua og plassering av overgangen.
  I forsking er det vanleg å prioritere skriftleg dokumentasjon framfor munnleg fortelling. Kva finn vi så av skriftleg materiale? Her bygge eg først og fremst på teikning og tekst til Gab. Cronstedt (1) teikning (Overgangen av Nidelva) og Klüver som var med i den norske styrken. Bruke Juliansk kalender.
  Den 14. slo armeen leir på Hoeggen. I følgje Klüver så fortsette deler av armen vidare til Tillerbrua, men den var øydelagt av oberst Motzfelds norske styrkar som låg på Sjetne og besto av 600 dragonar og 300 frivillige bønder frå området. Armfeldts stormsoldatar forsøkte på alle mulege stader å forsere elva, men blei under alle forsøk drivne tilbake. I desse forsøka falt 14-15 av Armfeldts soldatar. For overgang fann svenskane derfor ut at det blei nødvendig å venta på feltkanonane.
  Armfeldts armé slo så ved Cammerraad Schiøllers gardar som var eigar av det som i dag er slått saman og vi kallar Leira Gods (Hovudbygningen i «Stiftgardstil» bygd ca. 75 år seinare i 1794, brann 1931) ved Øvre og Nedre Leirfoss. Den gong 4 gardar og mange plass/gjerde. Sjølv hadde Armfeldt tatt inn på prestegarden på Hoeggen.
  Armfeldt stilte opp feltkanonane sine både på bakkekammane mot elva ved Leirgjerdet og Leira, og lengre bak på jordene. På vestsida av elva hadde Motzfeldt ein styrke på 50 dragonar på bakketoppen og nede ved elvebreidda 12 mann.

  Mange kjenne nok teikninga som ein finn mange stader der overgangen er omtalt. Men til teikninga følgje det ein tekst på gamal svensk gotisk skrift kor det mellom anna står, når ein skriv det med dagens vanlige skrift;
  «a. Leera Torp bakom hwilcket däleden wåra Grenadeurer camperade den 15. och 16. Novembri, medan Bryggan Skiefttewis ihoopsattes på högden b. hwiilcken førut utj Cantonerquarten thessena ¾ Mil ifrån Passet blev av huus för-färdigat, och Ståclewis med armen emellan den 14. och 15. om natten framfördes och seder-mera uth Backan c. hvar flåtta för sig nederföres och ut med Stranden til 200 alners längd sammansattes.»
  Omsett til vårt språk står det at grenaderane hadde leir bakom Leira Torp 15. til 16. november og at brua delvis blei sett saman på høgda der. Brua var på førehand bygd i hovudkvarteret som låg ¾ mil frå overgangen (det passe med Utleira), den var bygd av hus og blei natta mellom 14. og 15. november, transportert derfrå til høgda kor den blei delvis sett saman. Merknader: «Bakom» sett frå Hoeggen/Utleira.
  Grenaderane reknar ein med var troppa med stormsoldatar som hadde forsøkt å ta seg over Nidelva oppover mot Tillerbrua, men måtte gi opp.
  Om morgonen 16. var delane til brua klare og blei sklid ned skråninga mot elva kor brua blei endeleg sett saman. Den norske styrken ved elva fyrte av nokre skot under arbeidet med brua for så å trekke seg opp mot styrken på bakkekammen som nå var klar for angrep for å stoppa overgangen.
  Men, da blei det opna eld frå artilleriet til Armfeldt som i følgje Klüver gjorde stor skade, mange dragonar blei drepne og mange såra med resultat at det ikkje var muleg lengre å stå i mot og dei blei tvungne til å forlate sine standplasser. I følgje Gustav Petri så steila hestane til dei norske dragonane slik at dei fleste dragonane blei kasta av hestane sine. Hestane var ikkje vant til kanoneld. Løytnanten som leia styrken, sto igjen med berre 4-5 mann. Dei frivillige bøndene, ca. 300, sprang sin veg allereie etter første kanonskot. Dermed forstår vi at det var ikkje nokon motstand lengre mot passering av Nidelva. Retretten for dei norske ut frå teikninga, var omtrent der Egganvegen går i dag.
  Nokon vil nok stussa på flata nedst i høgre hjørna på teikninga av overgangen. Kvar er den blitt av? Den er neddemt. Det er ikkje lengre ei rennande elv mellom fossane, men ein demning der flata er neddemt. Mengde av bord som blei sagd var begrensa den gangen, det var før saga blei utbygd med fleire sagblad. Gjennomsnitt i Trøndelag for ei enkel sag var nokre år før, ca 4400 bord pr. år, dvs. ca 4 vanlege stablar. Det var truleg ein god del meir ved Øvre Leirfossen.
  Teikninga av overgang over Nidelva vise at kavaleristane reid ned bekkedalen framfor Leirgjerdet ned til Nidelva. Dette passer bra med plassering av Leeren Torp på teikninga. Noen meine at det er for bratt terreng til at nedgangen kan ha skjedd her. Da kan eg nemna at eit turfølgje eg leia så gjekk vi ned der utan problem.
  Konklusjonen er at overgangen skjedde der elva var på sitt smalaste nedanfor Øvre Leirfoss, noe som også er i samsvar med Strinda bygdebok. Og ut frå fysikken er det naturleg at dei valte å gå over der elva var smalast. Å passera ei elv med tusenvis av menn og hestar pluss tungt utstyr var svært farefullt.
  Det finnes ingen dokumentasjon i krigsskadetakstane om at det er tatt materiell frå sagene i Øvre Leirfoss. Krigskadetakstane er svært detaljerte og ingen trur vel at Schøller ikkje var interessert i eventuell erstatning for tap ved sagbruket. For dei 3 Leiragardane som Cammerraad Schiøller eigde der, er taksten på skadane forholdsvis små, totalt 347 riksdalar for gardane ved Øvre Leirfossen, mot 1057 riksdalar åleine for Utleira der dei rivne bygningane utgjer ein vesentleg del. Takstane for dei 3 gardane er typiske der Armfeldt for fram, trevirke til brenne og mat til folk og dyr.
  Det er også funne kvernsteinar ovanfor Øvre Leirfoss som noen set i samanheng med overgangen. Nidelva er brukt som transportveg av kvernstein frå Selbu i lange tider, ved Øvre Leirfoss måtte det nok gjerast noko med lasta og at noen steinar kan ha blitt liggande igjen er veldig truleg. Så mykje kan ha skjedd over fleire hundre år, heilt attende til 1400-talet.
  1. Krigsarkivet i Stockholm; – Charta öfwer Drontheim. (Gab. Cronstedt), figur 2
  – Passagen öfwer Klebo eller By Elfwen, figur 3 og 4
  2. Johan Wilhelm Klüver; Klüver var kaptein i hæren på norsk side. Krigen Nordenfjelds 1718.
  Artikkelen sto i Ny Minerva i 1806 «Et Øievidnes Beskrivelse over den
  svenske Armées Tog under Generallieutnant Armfelds Commando,
  som indfaldt ved Steene Skandse udi Trondiems Stift,
  den 12 September 1718.»

 2. Den planlagte Nidelvstien har ikke noe med hvor General Armfeldt masjerte å gjøre. Til Klæbu kom de til Nideng gårdene først over Nidengskaret, og fulgte “Via Montanorum”- Fjellveien til krysset ved Målsjøgård i Klæbu, der de kunne fortsette videre til Gauldal etter datidens fareled. Dette er et godt stykke unna den planlagte Nidelvstien i 2019.

  Nidenggårdene fikk erstatning etter tapet de led i disse dagene. Det er også en muntlig fortelling og sann historie om soldaten som ble tatt til fange av nordmennene og plassert under et kjøkkenbord i Nideng. For å drepe mannen ble en kjent bjørneskytter hentet fra Svegrenda i Klæbu. Soldaten ble henrettet under kjøkkenbordet heter det seg. Så noe motstand var det fra nordmennene. Dette forsinket marsjen så mye at Tulluan gårdene i Klæbu, som da lå i et klyngetun, der Tellugen i dag har sin gård, at de rakk å gjemme unna forrådet på stabburene i Buråsen (åsen har hett det siden, og ligger i Svegrenda). Dyra gjemte de unna på seteren. Derfor led disse tre gårdene minimale tap til de svenske soldatene.

  Vil du lese mer om denne gamle veileia “Via Montanorum”- Fjellveien, finnes en artikkel i Årsskrift for Klæbu Historielag 2017, og i 2018 utgaven Jul I Neadalen (Selbu og Tydal historielag). Ta kontakt om dere ønsker guiding på Fjellveien, med Astrid Grendstad i Klæbu. Mobil 41572809

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

3,220FølgereLik

Siste saker:

Trønderkjøkken AS – elegante kjøkkenløsninger fra franske Mobalpa

Det er få ting som er med på å øke verdien av egen bolig som et stilfullt kjøkken. Da kan det være greit å vite at kvalitet ikke alltid behøver å koste mer enn ordinær "hyllevare".
%d bloggere liker dette: