-5.1 C
Trondheim
torsdag, februar 2, 2023

RANHEIM: Er dette «småhus» eller en «boligblokk»?

Byggeprosjekt i Prestmovegen på Ranheim møter motstand hos naboer og velforening.

- Annonse -

Det er selskapet ED Eiendom AS som ønsker å rive dagens bebyggelse i Prestmovegen 13A, og erstatte dette med en firemannsbolig bestående av to bygningskropper forbundet med et felles inngangsparti. (Se bilde over)

Opprinnelig ble det søkt om å få sette opp to 2-mannsboliger over fire plan inkludert kjeller og sokkel (Se bilde under).

Det opprinnelige tiltaket fordret dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan både hva gjaldt bebyggelsens høyde og utforming, samt tomtas utnyttelsesgrad.

Planene møtte imidlertid stor motstand hos berørte naboer som mente husene ville stå i «grell kontrast» til eksisterende bebyggelse.

Det ble videre fremholdt at byggene med sin utforming ville føre til økt innsyn, noe som igjen ville bidra til å forringe bokvaliteten for øvrige naboer.

Slik så tiltakshaver for seg den nye firemannsboligen da man før sommeren søkte om rammetillatelse. (Illustrasjon: Norconsult AS)

Prestmoveien Vel mente Prestmovegen «overhodet ikke» var dimensjonert for mer trafikk og sendte over flere bilder til kommunen som man mente illustrerte veiens beskaffenhet.

Byggesakskontoret ga den 17. september en foreløpig tilbakemelding hvor man påpekte flere mangler ved rammesøknaden. Det ble blant annet vist til at tiltaket ville komme i konflikt med det kommunale ledningsnettet.

Det ble videre påpekt at tiltakshaver måtte gi en nærmere begrunnelse for hvorfor kommunen eventuelt skulle gi dispensasjon fra de aktuelle punktene i gjeldende reguleringsplan.

Etter et par runder med kommunen om hvordan gjeldende reguleringsplan skulle tolkes, valgte tiltakshaver i begynnelsen av desember å sende inn en ny og revidert søknad.

I brevet ble det vist til de «omfattende nabomerknadene» og signalene fra saksbehandler om at dispensasjonssøknadene muligens var for omfattende.

I den reviderte beskrivelsen fremholdes det at prosjektet nå er utformet slik at det «udiskutabelt» dreier seg om ett bygg.

Presthusveien Velforening mener Presthusvegen (bildet) ikke er dimensjonert for økt trafikk (Foto: privat)

Det vises til at grunnflaten på byggene blir på 337 m2, noe som utgjør 29% av tomtas nettoareal og som dermed er innenfor gjeldende krav i reguleringsplanen.

Det vises til at byggene får to tellende etasjer og at kotehøyde på maksimalt 5 meter blir tilfredsstilt.

I et tilsvar til den reviderte beskrivelsen fremholder en av naboene at tiltaket nå har gått over til å være to 2-mannsboliger til å bli en lavblokk på 4 etasjer, noe man mener vil utløse en ny byggesøknad.

Tiltakshaver fremholder midlertid på sin side at bygget er i samsvar med definisjonen av «småhus» i følge den nasjonale standarden for klassifisering av byggverk.

PS! Saken ligger nå hos Byggesakskontoret hvor tiltakshaver har bedt om en frist til begynnelsen av januar for å komplettere byggesøknaden.

TIPS OSS OM BYGGESAKER 

tips@bydelsnytt.no

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

PÅ FORSIDEN NÅ

LES SISTE HEIMDALSBLADETspot_img
ANNONSE: